To stær­ke kvin­der

BT - - TV-GUIDE -

Det er Kå­re Qu­ist og Ti­ne Gøtzs­he, der sty­rer sku­den, når DR1 man­dag går på op­da­gel­se i kon­ge­hu­sets 2015. Det er to mar­kan­te kvin­der, der især har præ­get året i kon­ge­hu­set. Først og frem­mest selv­føl­ge­lig dron­ning Mar­gret­he, der i april trå­d­te frem på bal­ko­nen og gen­nem en hel uge blev be­hø­rigt fejret i an­led­ning af sin 75- års fødselsdag. Men kron­prin­ses­se Mary kan og­så væ­re med. Kron­prins Fre­de­riks hu­stru har nem­lig i det se­ne­ste års tid mar­ke­ret sig som stor for­kæm­per for de sva­ge­ste, bå­de her­hjem­me og ude i ver­den. DR1 MAN­DAG 20.30 ’ ÅRET I KON­GE­HU­SET’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.