LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk au­ten­tisk dra­ma fra 2002. ( Catch Me If You Can) Frank W. Abag­na­le Jr. er en 16- årig high school- elev. Ef­ter at ha­ve ud­ført en dren­ge­streg i sko­len fin­der Frank på me­re pro­fi­tab­le må­der at nar­re an­dre og ud­gi­ver sig for at væ­re en pi­lot, en læ­ge og en ad­vo­kat. Un­der­vejs læ­rer Frank at fa­bri­ke­re fal­ske checks, og han bru­ger sit ta­lent og sin char­me til at inkas­se­re me­re end 2,5 mil­li­o­ner dol­lars i fal­ske checks. Frank bli­ver dog sta­digt me­re dri­stig og kom­mer i FBI- agent Carl Han­rat­tys sø­ge­lys. Carl er fast be­slut­tet på at sæt­te Frank bag lås og slå, men Frank la­der til at mo­re sig over at bli­ve jag­tet af Carl. Han går end­da så vidt, at han ind imel­lem rin­ger til Carl for at få en lil­le slud­der. Med­vir­ken­de: Frank Abag­na­le ju­ni­or: Leo­nar­do DiCaprio, Carl Han­rat­ty: Tom Hanks og James Bro­lin, Ro­ger Strong: Mar­tin She­en. In­struk­tion: Ste­ven Spi­el­berg. TV3 kl. 20.00 Ame­ri­kansk kri­milyst­spil fra 1955. ( To Catch a Thief) Ved ri­vi­e­ra­en bor Jo­hn Ro­bie, tid­li­ge­re kendt som ju­velty­ven Kat­ten, men nu er han mest op­ta­get af at dyr­ke ro­ser. Da en se­rie ju­velty­ve­ri­er ind­le­des, al­le gen­nem­ført i Kat­tens stil, hav­ner Ro­bie at­ter i po­li­tiets sø­ge­lys. Ro­bie må på­ta­ge sig at ren­se sig for forbrydelserne, men der er ik­ke man­ge, der tror på hans uskyld. Hel­ler ik­ke den smuk­ke ame­ri­ka­ner Fran­ces, som Ro­bie mø­der un­der sin jagt på ty­ven. Med­vir­ken­de: Jo­hn Ro­bie: Cary Grant, Fran­ces Ste­vens: Grace Kel­ly og Fru Ste­vens: Jes­sie Roy­ce Lan­dis. In­struk­tion: Al­fred Hit­chco­ck. DR2 kl. 17.25 Ame­ri­kansk actionfi lm fra 2008. ( Han­co­ck) Den vris­ne og al­ko­holg­la­de bums Han­co­ck er på ufor­klar­lig vis ble­vet ud­sty­ret med su­per­kræf­ter, men han er ik­ke sær­ligt god til at bru­ge dem, og ef­ter lidt for man­ge ka­ta­stro­fer la­der han sig over­ta­le af PR- man­den Ray at for­sø­ge at ret­te op på sit elen­di­ge ima­ge. Det bli­ver en lang og hård kamp for Han­co­ck, der egent­lig mest går med til PR- ind­sat­sen, for­di han har et godt øje til Rays ko­ne Mary Em­brey. Vil det lyk­kes Ray at få for­vand­let Han­co­ck til en or­dent­lig su­per­helt, som bør­ne­ne ser op til, og som po­li­ti­et tør rin­ge til, når tin­ge­ne bræn­der på? Med­vir­ken­de: Jo­hn Han­co­ck: Will Smith, Mary Em­brey: Char­lize Theron og Ray Em­brey: Ja­son Ba­te­man. In­struk­tion: Pe­ter Berg. TV 2 Zulu kl. 22.10 Ame­ri­kansk fa­mi­lie­fi lm fra 2005. ( Char­lie and the Cho­co­la­te Fa­ctory) Char­lie Buck­et er en dreng, der kom­mer fra en fa­mi­lie, der er rig på kær­lig­hed men fat­tig på pen­ge. Da den ex­cen­tri­ske op­fin­der Wil­ly Won­ka ud­lod­der en kon­kur­ren­ce, hvor præ­mi­en er en rund­t­ur i hans hem­me­lig­heds­ful­de cho­ko­la­de­fa­brik, er det en præ­mie, Char­lie kun tør drøm­me om. Mirak­ler kan dog ske, og da Char­lie får fin­gre­ne i den sid­ste ad­gangs­bil­let skal han og hans mor­far Joe ud på et kæm­pe even­tyr. Med­vir­ken­de: Wil­ly Won­ka: Jo­hn­ny Depp, Char­lie Buck­et: Fred­die Hig­h­mo­re og mrs. Beaur­e­gar­de: Mis­si Py­le. In­struk­tion: Tim Bur­ton. Ka­nal 4 kl. 18.40 Ame­ri­kansk sci­en­ce fi ction- fi lm fra 1983. ( Star Wars: Epi­so­de VI – Re­turn of the Je­di) Luke Skywal­ker og prin­ses­se Leia ha­ster til pla­ne­ten Ta­too­i­ne for at red­de Han So­lo, der er ble­vet ned­fros­set af Jab­ba the Hut. Ef­ter den død­sens­far­li­ge red­nings­ak­tion slut­ter op­rø­rer­ne sig til stam­men af små, men mo­di­ge Ewoks i en sid­ste kamp på Im­pe­ri­ets storm­trop­per på sko­v­pla­ne­ten En­dor. Med­vir­ken­de: Luke Skywal­ker: Mark Ha­mill, Han So­lo: Har­ri­son Ford og Prin­ses­se Leia Or­ga­na: Car­rie Fis­her. In­struk­tion: Ri­chard Marquand. Ka­nal 5 kl. 20.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.