Wil­bek freder

BT - - VM I DANMARK - KON­SE­KVEN­SER

Stem­nin­gen var tryk­ket, da kvin­delands­hol­det knap et døgn eft er det kneb­ne ne­der­lag til Ru­mæ­ni­en i kvart­fi na­len ved hånd­bold- VM mød­te pres­sen. » Så­dan skal det væ­re. Spil­ler­ne skal ha­ve lov til at væ­re su­re. Da­gen eft er så­dan en op­le­vel­se hand­ler det om, at man skal ha­ve lov til at ha­ve så ondt i sin krop og i sit ho­ved, at man al­drig no­gen­sin­de får lyst til at op­le­ve det igen, « for­kla­re­de land­stræ­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen med en hæs stem­me, der af­slø­re­de, at han i den dra­ma­ti­ske kamp hav­de råbt igen­nem fra sin po­si­tion om­kring den dan­ske ud­skift nings­bænk.

Dansk Hånd­bold For­bunds sport­s­chef, Ul­rik Wil­bek, var og­så blandt del­ta­ger­ne ved pres­se­mø­det. Og selv­om det står klart, at lands­hol­det ik­ke læn­ge­re har mu­lig­hed for at op­fyl­de for­bun­dets egen mål­sæt­ning om me­dal­je, ga­ran­te­re­de han for, at der ik­ke vil bli­ve dra­get no­gen form for kon­se­kven­ser.

» Der er jo ik­ke no­gen fi asko i det­te. Det er ba­re ik­ke ble­vet den suc­ces, som vi hav­de drømt om, « sag­de han.

Skal væ­re kon­struk­ti­ve Der er jo ik­ke no­gen fi asko i det­te. Det er ba­re ik­ke ble­vet den suc­ces, som vi hav­de drømt om

» Nej, slet ik­ke. Det dum­me­ste, man kan gø­re, er at si­ge til spil­ler­ne, at hvis ik­ke I vin­der, så sker der det­te og det­te. Det gæl­der i ste­det om at se kon­struk­tivt på tin­ge­ne. «

» Det er da ut­ro­ligt ær­ger­ligt, men mod­sat vil jeg og­så si­ge, at det trods alt er bed­re at ta­be en kvart­fi na­le eft er om­kamp, end at man bli­ver fj er­net af bræt­tet med 10 mål. Så kan man jo se, at man er langt fra. Som jeg har set den­ne tur­ne­ring, slår al­le hold hin­an­den med ét mål, og in­gen ved, hvem der vin­der til sidst. Det er su­per­godt for kvin­de­hånd­bol­den. Det vi­ser, at der er 12 stær­ke hold, der kan slå hin­an­den på kryds og tværs. Og så er det jo dø­dær­ger­ligt for

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.