Land­stræ­ner

BT - - 5.- 20. DECEMBER -

os, at vi ta­ber en vig­tig kamp med ét mål. Men det er så­dan tin­ge­ne for­hol­der sig. Vi kan ik­ke gø­re me­re ved det. Nu har vi et nyt mål ( OL- kva­li­fi - ka­tion, red.), vi skal ha­ve kla­ret og det hå­ber og tror vi, at vi lyk­kes med. «

Et skridt på vej­en Det hand­ler nu om, hvor­dan vi kom­mer bedst mu­ligt vi­de­re. Der er utro­lig man­ge læ­re­pen­ge spil­ler­ne. Men det uhel­di­ge er, at Un­garn valg­te at mel­de afb ud til den tur­ne­ring, vi delt­og i et par uger før VM i Spanien, og at vi i ok­to­ber må­neds EM- kva­li­fi ka­tion mød­te ni­veau­mæs­sigt sva­ge hold som Portu­gal og Tyr­ki­et. Jeg sy­nes dog ik­ke, at man skal fi nde und­skyld­nin­ger på bag­grund af det. Vi har ved VM haft seks kam­pe, hvor vi har haft mu­lig­hed for at få hol­det spil­let op­ti­malt sam­men. «

Mas­ser på spil ce­rin­ger­ne mel­lem num­mer fem og ot­te. Jeg er sik­ker på, at spil­ler­ne er så pro­fes­sio­nel­le, at de li­ge præ­cis ved, hvad det hand­ler om. «

» Hvis Nor­ge ta­ber se­mi­fi - na­len, kan det ik­ke be­ta­le sig at vin­de kam­pen om VMs sy­ven­de- og ot­ten­de­plads. Det er da lidt spe­get, og jeg tror alt­så, at der skal me­get til for, at hold spil­ler for at ta­be med vil­je. Men vi er ude i te­o­ri­en. Lad os nu se. Jeg sy­nes egent­lig, at OL- kva­li­fi ka­tions- reg­ler­ne er fi ne nok. Det er svært at gø­re det på en an­den må­de. Men det er da lidt sjovt, at det næ­sten kun er mig, der for­står reg­ler­ne, « ly­der Ul­rik Wil­be­ks slut­replik, der trods den al­vors­ful­de si­tu­a­tion af­fø­der et lil­le smil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.