Car­lo An­ce­lot­ti

De tre topkan­di­da­ter i Chel­sea Mourin­hos mu­lig­he­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MAN­CHE­STER UNI­TED:

RE­AL MADRID:

AT­LÉTI­CO MADRID:

Ar­gen­ti­ne­ren bli­ver nævnt som en af ejer Ro­man Abram­ovitj’ fa­vo­rit­ter til at bli­ve den næ­ste per­man­te Chel­sea- ma­na­ger. Chel­sea får in­gen pro­ble­mer med at be­ta­le At­léti­co Madrids fri­købs­klau­sul på over 150 mil­li­o­ner kro­ner for Die­go Si­meo­ne, men det kan bli­ve en udfordring at over­be­vi­se den tem­pe­ra­ments­ful­de træ­ner til at skift e væk fra Spanien og til en klub, som næp­pe dyster i Cham­pions Le­ague i den kom­men­de sæ­son. Ken­der Die­go Cos­ta og Thi­baut Cour­tois fra de­res fæl­les tid i Madrid. Nyhe­den om José Mourin­hos fy­ring var off ent­lig­gjort, før spe­ku­la­tio­ner­ne om hans frem­tid tog fart på de so­ci­a­le me­di­er.

Iføl­ge Man­che­ster Eve­ning News’ klum­meskri­bent Samu­el Lo­ck­hurst bør Bay­ern Mün­chen- træ­ne­ren for­la­der an­gi­ve­ligt det sydty ske eft er den­ne sæ­son, og så det er kun na­tur­ligt at fo­re­stil­le sig, at en klub som Chel­sea mel­der sig ind i kam­pen om ver­dens må­ske bed­ste træ­ner. Pro­ble­met for Chel­sea er, at an­dre klub­ber og­så har lagt bil­let ind på den span­ske tri­um­fa­tor, der al­le­re­de nu ryg­tes kraft igt til bå­de Man­che­ster Uni­ted og Man­che­ster Ci­ty , som ven­tes at fy­re Ma­nu­el Pel­le­gri­ni eft er sæ­so­nen. Hvis Gu­ar­di­o­la vil Chel­sea, kan han sag­tens ta­ge over i Lon­don- klub­ben til som­mer. Man­che­ster Uni­ted gå eft er José Mourin­ho.

Tid­li­ge­re præ­si­dent for Re­al Madrid Ra­mon Cal­deron hæv­de­de på Twit­ter, at Mourin­ho kan væ­re på vej til­ba­ge til Re­al Madrid, hvor Rafael Benítez’ fy­ring Ita­li­e­ne­ren er sta­dig el­sket på Stam­ford Brid­ge eft er sit før­ste op­hold i klub­ben, da han sik­re­de klub­ben ’ The Doub­le’ i 2010, og så er han til­med uden job for ti­den eft er sid­ste sæ­sons fy­ring i Re­al Madrid, hvor­for han og­så er et op­lagt bud til at bli­ve Chel­seas næ­ste ma­na­ger. Mel­din­ger­ne er dog, at An­ce­lot­ti øj­ner mu­lig­he­den for at bli­ve træ­ner i en­ten Bay­ern Mün­chen, hvor Pep Gu­ar­di­o­la for­ment­lig stop­per eft er sæ­so­nen, el­ler Man­che­ster Uni­ted, hvor hol­læn­de­ren Lou­is van Gaal ik­ke sid­der ret sik­kert i sæ­det. kun er et spørgs­mål om tid: ’ Kun små­ting mang­ler, og så er han her.’

Hvis Chel­sea væl­ger Die­go Si­meo­ne, er der et job le­digt i At­léti­co Madrid. Iføl­ge fl ere me­di­er er et di­rek­te byt­te en mu­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.