Ær­ke­ri­va­ler gen­star­ter ’ PC’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pe­ter Chri­sti­an­sen kom­mer ik­ke til at gå ar­bejds­løs, når han stop­per som sport­s­di­rek­tør i Ran­ders FC. For til den tid fort­sæt­ter han i AGF, skri­ver klub­ben på sin hjem­mesi­de. Her skal ’ PC’ dog ha­ve en lidt an­den rol­le: som ny chef­scout. Pe­ter Chri­sti­an­sen valg­te i be­gyn­del­sen af de­cem­ber ta­ge be­slut­nin­gen om at stop­pe i Ran­ders FC, da klub­ben var midt i for­hand­lin­ger­ne med en grup­pe ame­ri­kan­ske in­ve­sto­rer. Han stop­per først i Ran­ders FC med ud­gan­gen af fe­bru­ar – umid­del­bart in­den, at han be­gyn­der i AGF.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.