NY MØD PÅ NETT

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 19. DE­CEM­BER 2015 bo­gen ’ Mø­dom på mo­de’. Her har hun mødt fl ere hund­re­de over­ve­jen­de mus­lim­ske pi­ger, der har brug for hjælp.

Hun un­der­stre­ger, at det langt­fra kun er un­ge kvin­der, der har mi­stet de­res mø­dom, som fryg­ter bryl­lups­nat­ten. Og­så jom­fru­er, der fryg­ter ik­ke at blø­de, kon­tak­ter hen­de for at få råd. Fal­li­ter­klæ­ring » Når de her pro­duk­ter fi ndes, er det jo ud­tryk for, at der er et kæm­pe mar­ked. I Tyr­ki­et har det læn­ge væ­ret en in­du­stri i vækst, og nu er det kom­met her­til. Jeg sy­nes, det er en kæm­pe fal­li­ter­klæ­ring af sund­heds­væ­se­net, der er nær­mest in­gen, der ta­ger sig kva­li­fi ce­ret af det, « si­ger hun.

Kri­sti­na Aa­mand vur­de­rer, at man­ge mus­lim­ske pi­ger tæn­ker over de­res mø­dom på et tid­ligt tids­punkt, men hvor stort pres­set for at blø­de på bryl­lups­nat­ten er, afh æn­ger af den en­kel­te pi­ge og hen­des fa­mi­lie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.