Der skal gri­bes ind

BT - - NYHEDER -

KRI­TIK Sund­heds­ord­fø­rer kal­der det foru­ro­li­gen­de, at et sti­gen­de an­tal dan­ske kvin­der kø­ber fal­ske mø­dom­me for at frem­stå jom­fru­e­li­ge på bryl­lups­nat­ten. SF vil ha­ve sund­heds­mi­ni­ste­ren ind i sa­gen. Myter om, at mø­dom­me skal bri­ste og blø­de på bryl­lups­nat­ten, er ud­tryk for et mid­delal­der­ligt syn i vis­se kul­tu­rer, og der­for skal kvin­der­ne, som ty­er til de fal­ske jom­fruhin­der – i form af pro­duk­ter el­ler ope­ra­tion – hjæl­pes, ly­der det fra en bred kam af po­li­ti­ke­re.

» Vi er nødt til at kom­me dis­se myter in­den for vis­se kul­tu­rer til livs. Vi skal ta­ge det al­vor­ligt, at kvin­der på­dut­tes be­stem­me kul­tu­rel­le for­vent­nin­ger i en grad, så de ri­si­ke­rer at brin­ge sig selv i fa­re for at gen­skab de­res mø­dom­me. Jeg vil ger­ne rej­se sa­gen for sund­heds­mi­ni­ste­ren, og så må hun be­de Sund­heds­sty­rel­sen se på, om det er mu­ligt at skri­de ind in­den for ek­si­ste­ren­de lov­giv­ning, « si­ger sund­heds­ord­fø­rer for SF Jo­nas Dahl. Til­ba­ge til mid­delal­de­ren Li­be­ral Al­li­an­ces li­ge­stil­lings­ord­fø­rer Lau­ra Lin­da­hl me­ner ik­ke, at man kan lov­gi­ve sig ud af pro­ble­ma­tik­ken: » Når man er myn­dig, må man gø­re med sin krop, som man vil, men vi vil ger­ne rej­se pro­ble­ma­tik­ken al­li­ge­vel, hvis vi i Dan­mark i 2015 har kvin­der med an­den et­nisk bag­grund, som me­ner, de skal væ­re re­ne på bryl­lups­nat­ten. Det bom­ber os til­ba­ge til mid­delal­de­ren li­ge­stil­lings­mæs­sigt. Tal­let er foru­ro­li­gen­de, for­di det si­ger no­get om, at der i nog­le kul­tu­rel­le lag fi nder en helt uac­cep­ta­bel so­ci­al kon­trol. Løs­nin­gen er ik­ke lov­giv­ning, men op­lys­ning og at ita­le­sat­te vo­res dan­ske vær­di­er over­for ny­dan­ske­re, « si­ger Lau­ra Lin­da­hl.

De Kon­ser­va­ti­ves sund­heds- og li­ge­stil­lings­ord­fø­rer Mette Abild­gaard hæft er sig og­så ved, at der ek­si­ste­rer kul­tu­rer og re­li­gio­ner i Dan­mark, som tvin­ger kvin­der til at gen­ska­be de­res mø­dom­me.

» Det vid­ner om et kvin­de­syn, hvor kvin­der ik­ke selv er herre over egen seksu­a­li­tet og egen krop. Det bed­ste, vi kan gø­re, er at sik­re un­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.