OM ET

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 19. DE­CEM­BER 2015

» For nog­le pi­ger fyl­der det alt. De kan ik­ke kon­cen­tre­re sig om de­res sko­le, for­di det fyl­der så me­get, og de fryg­ter for de­res liv, « ly­der det fra Aa­mand, der un­der­stre­ger, at pi­ger­nes so­ci­a­le og ud­dan­nel­ses­mæs­si­ge bag­grund va­ri­e­rer me­get.

Hun me­ner, at der er brug for op­lys­ning og vej­led­ning til bå­de pi­ger­ne, de­res kom­men­de mænd og de­res fa­mi­li­er: » Jeg sy­nes, Sund­heds­sty­rel­sen bur­de ta­ge stil­ling til mø­doms­o­pe­ra­tio­ner, li­ge­som man har gjort det med kvin­de­li­ge om­skæ­rin­ger. Ope­ra­tio­nen er jo ba­re et dy­re­re al­ter­na­tiv til de pro­duk­ter, du ta­ler om. Det er min kla­re over­be­vis­ning, at rå­d­giv­ning kan er­stat­te alt det, « vur­de­rer hun. De fl este blø­der slet ik­ke Iføl­ge Aa­mand bur­de bå­de sund­heds­ple­jer­sker, so­ci­al­rå­d­gi­ve­re og læ­re­re rå­d­gi­ves i, hvor vig­tigt det er at ind­skær­pe over for bå­de de un­ge pi­ger, de un­ge mænd og ik­ke mindst de­res fa­mi­li­er, at det langt­fra er al­le, der blø­der, før­ste gang de har sex, hvil­ket bak­kes op af Mor­ten Ring, der er næst­for­mand i Dan­ske Fød­sels- og Kvin­de­læ­gers Or­ga­ni­sa­tion.

» Jeg har ik­ke no­gen tal for, hvor man­ge der blø­der, men jeg kan si­ge, at stør­ste­delen ik­ke gør. Det skyl­des, at nog­le har ik­ke en sær­lig ud­vik­let jom­fruhin­de, mens an­dre har en me­re stram. Det er rent ge­ne­tisk, « for­kla­rer han. Sund­heds­sty rel­sen BT har fo­re­lagt Sund­heds­sty­rel­sen de nye tal, men sty­rel­sen op­ly­ser til BT, at man ik­ke ken­der til de om­tal­te pro­duk­ter. Der­for er det uvist, om pro­duk­ter­ne over­ho­ve­det er sik­re at bru­ge.

» Sund­heds­sty­rel­sen er ik­ke be­kendt med de om­tal­te pro­duk­ter, som ik­ke er en del af en sund­heds­fag­lig be­hand­ling. Sund­heds­sty­rel­sen kan der­for ik­ke vur­de­re, om pro­duk­ter­ne er sund­heds­mæs­sigt for­svar­li­ge, « ly­der det i en mail til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.