Køb dem ik­ke

BT - - NYHEDER -

AD­VAR­SEL Sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de op­for­drer kvin­der til at la­de væ­re med at kø­be de fal­ske hin­der. Me­re kan sund­hed­mi­ni­ste­ren ik­ke stil­le op. SFs sund­heds­ord­fø­rer Jo­nas Dahl op­for­de­rer sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de ( V) til at få Sund­heds­sty­rel­sen til at gå ind i sa­gen om de fal­ske jom­fruhin­der.

Men mi­ni­ste­ren kan ik­ke gø­re an­det end at op­for­dre kvin­der­ne til at und­la­de at kø­be dem. Sund­heds­sty­rel­sen si­ger til BT, at man ik­k­ke ken­der til de om­tal­te pro­duk­ter, og for­di de sæl­ges via uden­land­ske hjem­mesi­der, kan hver­ken sty­rel­se el­ler mi­ni­ster stil­le no­get op, ly­der det fra Sund­heds­mi­ni­si­te­ri­et.

» De her pro­duk­ter, som ik­ke er god­kendt i Dan­mark, sæl­ges ty­pisk via net­tet, og der­for er det og­så me­get van­ske­ligt at und­gå, at de kom­mer ind i lan­det. Men jeg vil op­for­dre kvin­der­ne til at tæn­ke sig me­get grun­digt om, før de kø­ber et pro­dukt, og selv ta­ger det i an­ven­del­se.

Ret be­set aner kvin­der­ne jo ik­ke, hvad det er, de ud­sæt­ter sig selv for, og der er in­gen me­di­cin­ske grun­de til at bru­ge de her pro­duk­ter, « ly­der det i et skrift ligt svar fra Sop­hie Løh­de ( V) til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.