Al­le pen­sio­ni­ster får al­li­ge­vel bo­li­g­y­del­se i ja­nu­ar

BT - - NYHEDER -

Der er godt nyt til de pen­sio­ni­ster, der så ud til at skul­le kla­re sig med en re­du­ce­ret bo­li­g­y­del­se i ja­nu­ar, selv om de hav­de krav på me­re.

Ud­be­ta­ling Dan­mark for­tæl­ler fre­dag aft en i en pres­se­med­del­el­se, at man har fun­det en tek­nisk løs­ning, der sør­ger for at der al­li­ge­vel bli­ver ud­be­talt de ret­te be­løb. Eft er at par­ti­er­ne bag fi nans­lo­ven be­slut­te­de sig for at ud­sky­de de plan­lag­te nedskæ­rin­ger på bo­li­g­y­del­sen, hed det sig el­lers, at det ik­ke lod sig gø­re at æn­dre med så kort var­sel.

Ud­be­ta­ling Dan­mark hav­de al­le­re­de i for­bin­del­se med kørs­ler­ne for ja­nu­ar ta­get ud­gangs­punkt i det op­rin­de­li­ge fi nans­lo­vs­for­slag, og det lod sig ik­ke æn­dre.

Men det gør det så al­li­ge­vel. ’ Ud­be­ta­ling Dan­mark har nu ud­vik­let en sær­lig it- kør­sel, der eft er pla­nen skal sik­re, at pen­sio­ni­ster, der på grund af lov­for­sla­get får min­dre ud­be­talt, al­le­re­de sam­me dag har det re­ste­ren­de be­løb på de­res NemKont’, hed­der det i pres­se­med­del­el­sen.

Bå­de den fejl­ag­tigt re­du­ce­re­de bo­li­g­y­del­se og den mang­len­de be­ta­ling skul­le bli­ve over­ført 4. ja­nu­ar. Al­le be­rør­te pen­sio­ni­ster vil i be­gyn­del­sen af ja­nu­ar per brev få be­sked om de­res bo­li­g­y­del­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.