Vi kan ik­ke væ­re det

BT - - NYHEDER -

in­vi­te­re­de jeg dem med hjem, gav dem mad og en seng i to døgn. «

På Fa­ce­book skrev hun i be­gyn­del­sen af de­cem­ber om ’ sin’ iraki­ske fa­mi­lie, der var ble­vet sendt rundt til fi­re for­skel­li­ge asyl­cen­tre på en uge, for så at en­de med at bli­ve split­tet til to ste­der i Dan­mark. En tekst, der er ble­vet delt næ­sten 6.500 gan­ge på Fa­ce­book.

Char­li­ne Sko­v­gaard in­drøm­mer, at det er en no­get an­den ret­ning, hen­des liv har ta­get, si­den hun for syv år si­den solg­te sin 350 kva­drat­me­ter sto­re vil­la i Hel­lerup, da hun blev skilt og op­gav sit over­flod­s­liv i de vel­b­jer­ge­de cirk­ler, som hun si­ger. I dag bor hun på Vester­bro sam­men med tre af si­ne fi­re børn, den æld­ste søn på 21 er flyt­tet hjem­me­fra. Fra hip­pie til yup­pie » Der var en ven, som for ny­lig sag­de til mig:

’ Du var hip­pie i Hel­lerup, nu er du yup­pie på Vester­bro’. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.