Be­kendt

BT - - NYHEDER -

Char­li­ne gri­ner. » Han sag­de det for sjov, men det si­ger vel no­get om, at jeg i dag er et helt an­det sted. Mit hjer­te har altid ban­ket for de sva­ge, og jeg har altid følt, at jeg har haft et over­skud til at gø­re no­get for an­dre. Især for dem, der træn­ger mest. Jeg skal pas­se på ik­ke at ly­de for frelst, men kan vi væ­re be­kendt at fin­de for­kom­ne men­ne­sker i en choklig­nen­de til­stand og blot gå over og ta­ge to­get på en an­den per­ron? «

BLÅ BOG Char­li­ne Sko­v­gaard, 46 år. Har ar­bej­det som sty­list for bl. a Alt for da­mer­ne og TV2. Mo­de- og trends­how i Bel­la Cen­te­ret og an­dre for­mer for showpro­duk­tion. Grund­læg­ger af kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Fairsty­les med fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed. Etab­le­re­de i år ’ Fair Welco­me’, der ar­bej­der for flygt­nin­ge. Bor på Vester­bro med tre af si­ne fi­re børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.