Får ek­stra må­nedsløn

BT - - NYHEDER -

GLÆ­DE­LIG JUL Kirk- fa­mi­li­en tak­ker me­d­ar­bej­der­ne for en flot ar­bejds­ind­sats og kvit­te­re­rer med en ek­stra må­nedsløn til al­le. Når fa­mi­li­en Dan­mark i næ­ste uge dan­ser om ju­le­træ­et, lig­ger der med ga­ran­ti mindst ét Le­go- sam­le­sæt un­der gra­ner­ne i de fle­ste bør­ne­fa­mi­li­er. De se­ne­ste år er den go­de gam­le dan­ske le­go- klods nem­lig i den grad igen ble­vet et hit i bør­ne­væ­rel­ser­ne. Det er godt for fa­mi­li­en Kirk Kri­sti­an­sen, som ejer Le­go, men det er og­så godt for de an­sat­te i Le­go.

Kirk- fa­mi­li­en har nem­lig be­slut­tet at tak­ke me­d­ar­bej­de­re for de­res ind­sats med en helt sær­lig an­er­ken­del­se:

Al­le an­sat­te i Le­go- kon­cer­nen, Le­go- fon­den og i Kirk­bi får en ek­stra må­nedsløn sam­men med de­res al­min­de­li­ge løn i ja­nu­ar. Me­d­ar­bej­der­nes en­ga­ge­ment » Der er ik­ke ta­le om en bonus, men om en helt ek­stra­or­di­nær ud­be­ta­ling til al­le me­d­ar­bej­de­re, som jo er år­sa­gen til de fan­ta­sti­ske re­sul­ta­ter, vi har op­nå­et gen­nem me­re end 10 år, « si­ger pres­se­chef Ro­ar Ru­de Trang­bæk:

» De re­sul­ta­ter skyl­des jo me­d­ar­bej­der­nes en­ga­ge­ment, og det vil fa­mi­li­en Kirk Kri­sti­an­sen ger­ne tak­ke dem for. « An­sat­te i he­le ver­den Han un­der­stre­ger, at ud­be­ta­lin­gen in­tet har med virk­som­he­dens nor­ma­le bonus­sy­stem at gø­re. Bonus­ser­ne bli­ver ud­be­talt i marts, når års­regn­ska­bet fo­re­lig­ger.

Den ek­stra­or­di­næ­re ud­be­ta­ling vil kom­me me­re end 17.000 me­d­ar­bej­de­re i he­le ver­den til go­de.

Ik­ke un­der­ligt er me­d­ar­bej­der­ne gla­de for ju­le­ga­ven.

» Nu kan jeg ik­ke ta­le på veg­ne af al­le me­d­ar­bej­der­ne, men den ge­ne­rel­le stem­ning er na­tur­lig­vis, at det er no­get, me­d­ar­bej­der­ne er me­get gla­de for. De sæt­ter stor pris på den på­s­køn­nel­se fra ejer­fa­mi­li­en, « si­ger Ro­ar Ru­de Trang­bæk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.