’ Vi er selv ude om na­zi­sam­men­lig­ning’

BT - - NYHEDER -

ASYL Dan­mark kan tak­ke sig selv for, at lov­for­sla­get om be­slag­læg­gel­se af vær­di­gen­stan­de fra fl ygt­nin­ge nu næv­nes sam­men med na­zi­ster­nes kon­fi ska­tion af mi­no­ri­te­ters vær­di­er un­der An­den Ver­denskrig. Det me­ner tid­li­ge­re over­rab­bi­ner Bent Melchior, som dog ik­ke sy­nes, at sam­men­lig­nin­gen er gang­bar.

» Den hol­der selv­føl­ge­lig ik­ke. Men vi har en lil­le smu­le os selv at tak­ke for, at man over­ho­ve­det kom­mer til at la­ve den sam­men­lig­ning, for vi har hånd­te­ret lov­kom­plek­set for­kert, « for­kla­rer han til Ritzau og ud­dy­ber:

» Det var først, da man kom med sam­men­lig­nin­gen, at man sag­de, at det ik­ke gæl­der vi­el­ses­rin­ge og an- dre ting med aff ek­tions­vær­di. Det skul­le man ha­ve sagt fra be­gyn­del­sen.

I ste­det la­ver man et lov­for­slag, der ser ud som om, det har ka­rak­ter af det, der fak­tisk var gæl­den­de un­der na­zi­ster­nes for­føl­gel­se af min­dre­tal. «

Bent Melchior me­ner, at be­slag­læg­gel­se af per­son­li­ge vær­di­gen­stan­de er et føl­somt om­rå­de, og at Dan­mark har ’ tram­pet rundt i spi­nat­be­det’. Et me­get sart om­rå­de » Sel­ve em­net i sa­gen er for­stå­e­ligt, men det er et me­get sart om­rå­de, man træ­der på, og så skal man træ­de med varsom­hed. Man har ik­ke for­nem­met, at det var en slags hel­lig jord, man be­t­rå­d­te, si­ger den tid­li­ge­re over­rab­bi­ner.

Når han be­trag­ter lov­for­sla­gets

LØR­DAG 19. DE­CEM­BER 2015 ful­de om­fang, er han po­si­tivt stemt over for det. Kom­mer til at ko­ste os me­re » Når for­sla­get får al­le si­ne be­græns­nin­ger, så er det for­modent­lig ri­me­ligt, men for­kla­rin­ger­ne bag­eft er ta­ger ik­ke det før­ste ind­tryk væk. Det er det, der hæft er sig, og det er der, vi skal pas­se på, at vo­res om­døm­me ik­ke li­der ska­de, « si­ger Bent Melchior og ud­dy­ber:

» Jeg er ban­ge for, at det kom­mer til at ko­ste os me­re, end vi kom­mer til at tje­ne på de stak­kels fl ygt­nin­ge, der skal afl eve­re de­res smyk­ker.

Jeg tror, at den goodwill, som Dan­mark har i ver­den fra vo­res ind­sats un­der An­den Ver­denskrig, går fl øjten, og goodwill er pen­ge værd, bå­de når det dre­jer sig om turis­me og han­dels­for­bin­del­ser. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.