Fe­de Finn har fy­ret sit band

BT - - NYHEDER -

OP­LØST Fe­de Finn & Fun­ny Boyz er gå­et i op­løs­ning, og det be­ty­der, at Fe­de Finn med det bor­ger­li­ge navn Len­nart Johannesen står på den ene si­de, mens de øv­ri­ge med­lem­mer af ban­det står på den an­den si­de. Nyhe­den om ban­dets op­løs­ning kom fre­dag. Og nu står Maud Ko­fod frem og for­tæl­ler sin ver­sion af, hvad der er sket.

» Vi er ble­vet fy­ret, og vi vil der­for prø­ve at dan­ne et nyt or­ke­ster, « si­ger Maud Ko­fod, der er san­ger og saxo­fo­nist, til BT.

Hun vil helst ik­ke for­tæl­le, hvad der præ­cist er gå­et for­ud for fy­re­sed­len fra Len­nart Johannesen, der er kendt som Fe­de Finn.

Han og re­sten af ban­det i Fe­de Finn & Fun­ny Boyz brød for al­vor igen­nem i Dan­mark med monster­hit­tet ’ Kær­lig­he­den bræn­der’, som dansktop- grup­pen ud­gav i 2007. Ef­ter­føl­gen­de har de væ­ret po­pu­læ­re gæ­ster til di­ver­se hal­bal­ler og by­fe­ster i rundt om­kring i Dan­mark.

Maud Ko­fod og de an­dre nu tid­li­ge­re med­lem­mer af Fe­de Finn & Fun­ny Boyz vil ger­ne luk­ke dø­ren stil­le og ro­ligt og skil­les på den bedst mu­li­ge må­de, for­tæl­ler hun til BT.

Fy­rin­gen kom­mer dog som en over­ra­skel­se for Maud Ko­fod, og spe­ci­elt måden det er sket på, for­tæl­ler hun, uden at hun har lyst til at ud­dy­be det nær­me­re.

Iføl­ge Ritzau skul­le de fy­re­de mu­si­ke­re ha­ve ‘ op­t­rå­dt bå­de dybt il­loy­alt og fir­ma- fjend­sk’. Den op­fat­tel­se for­står Maud Ko­fod dog ik­ke no­get af.

» Jeg har altid væ­ret en god am­bas­sa­dør for Fe­de Finn & Fun­ny Boyz. Vi har ik­ke op­ført os il­loy­alt. Vi har altid væ­ret pro­fes­sio­nel­le og kan se os selv i øj­ne­ne, for det vi har gjort, « si­ger Maud Ko­fod.

De fy­re­de band­med­lem­mer har al­le­re­de et nyt pro­jekt på teg­ne­bræt­tet.

» Vi kun­ne godt tæn­ke os at la­ve no­get i en Shu- bi- dua/ Dan­ser med dren­ge- stil, « si­ger Maud Ko­fod. Fe­de Finn: Il­loy­alt Len­nart Jo­han­nes­sen har ik­ke helt sam­me op­fat­tel­se af for­lø­bet:

» Jeg har væ­ret glad for ti­den med ban­det. Men det er mit livs­værk, de li­ge hak­ker i styk­ker, « si­ger Len­nart Jo­han­nes­sen til BT.

Ud­skift­nin­gen af de fi­re med­lem­mer Maud Ko­fod, Ro­bert Lang­kil­de, Jimmi Kol­den­borg og Lars An­drea­sen ser han ik­ke som en fy­ring. En bort­vis­ning for il­loy­a­li­tet er en bed­re be­skri­vel­se, me­ner Len­nart Jo­han­nes­sen.

For de an­dre band­med­lem­mer gik i fle­re måneder bag hans ryg og ar­bej­de­de på et an­det pro­jekt uden at for­tæl­le ham no­get, me­ner Fe­de Finn ali­as Len­nart Jo­han­nes­sen..

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.