La­ve ren­ter og ud­lan­det ko­ster Dan­ske Bank for­mue

BT - - NYHEDER -

NEDSKRIV­NING Dan­ske Banks li­del­ses­hi­sto­rie i Nor­dir­land fort­sæt­ter, og i går måt­te ban­ken igen fo­re­ta­ge en vold­som nedskriv­ning. Det skri­ver ban­ken i en fonds­børs­med­del­el­se. Danmarks største bank for­tæl­ler, at man fo­re­ta­ger en nedskriv­ning på 4,5 mil­li­ar­der kro­ner på grund af ban­kens ak­ti­vi­te­ter i Nor­dir­land og Fin­land samt på grund af en for­vent­ning om fort­sat la­ve ren­ter.

» Nedskriv­nin­gen sker ud fra en lang­sig­tet vur­de­ring og er der­for ik­ke re­la­te­ret til den for­ven­te­de kort­sig­te­de ud­vik­ling i vo­res for­ret­nings­en­he­der i Fin­land og Nor­dir­land, « skri­ver øko­no­mi­di­rek­tør i Dan­ske Bank Hen­rik Ram­lau- Han­sen i med­del­el­sen.

Nedskriv­nin­gen vil ram­me egen­ka­pi­ta­len, der ved det se­ne­ste regn­skab er op­gjort til 150,1 mil­li­ar­der kro­ner.

På sam­me tids­punkt sid­ste år måt­te Dan­ske Bank nedskri­ve ni mil­li­ar­der kro­ner i goodwill af lig­nen­de år­sa­ger.

» Ban­ken skal hvert år la­ve en op­gø­rel­se, så det er ik­ke over­ra­sken­de, at den nu kom­mer med end­nu en nedskriv­ning. Og kig­ger man på ud­vik­lin­gen, vil det ik­ke væ­re en stor over­ra­skel­se, om der kom­mer end­nu en om et år, « skri­ver bank­a­na­ly­ti­ker hos Nykre­dit Mar­kets Ri­cky Ste­en Ras­mus­sen.

Dan­ske Bank har i en år­ræk­ke væ­ret pla­get af mar­kan­te nedskriv­nin­ger på de in­ter­na­tio­na­le op­køb, den fo­re­tog før fi nanskri­sen i Ir­land, Nor­dir­land og Bal­ti­kum og eft er kri­sen i Fin­land.

» Set i baks­pej­let var op­kø­be­ne før kri­sen for dy­re. Men man har godt nok og­så skul­let væ­re en ual­min­de- lig klog mand, hvis man skul­le ha­ve for­ud­set, hvor dyb kri­sen vil­le bli­ve, og hvor læn­ge de la­ve ren­ter vil­le fort­sæt­te, « si­ger Ri­cky Ste­en Ras­mus­sen og til­fø­jer:

» For Fin­lands ved­kom­men­de har man nok og­så be­talt i den hø­je en­de. Men igen var det umu­ligt at for­ud­si­ge, at en af lan­dets største han­dels­part­ne­re, Rusland, vil­le bli­ve ramt af den kri­se, som det er til­fæl­det. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.