Nej, det er en uvær­dig mod­ta­gel­se af fa­mi­li­er

BT - - DEBAT - Er­hvervs­le­der og besty rel­ses­for­mand

le­vet he­le sit liv i Dan­mark, er ble­vet ar­bejds­løs og skal på kon­tant­hjælp, så kan man bli­ve på­lagt at afh and­le si­ne vær­di­gen­stan­de, hvis de har en vær­di på over 10.000 kro­ner. At det og­så gæl­der for fl ygt­nin­ge, sy­nes jeg kun er ri­me­ligt. Der lig­ger græn­sen dog på 3.000 kro­ner. Og det er selv­føl­ge­lig for­di, vi har et bæ­ren­de prin­cip om, at man skal for­sør­ge sig selv, hvis man kan. Jeg er helt med på, at det langt­fra er al­le fl ygt­nin­ge, der kom­mer her­til med stør­re vær­di­gen­stan­de. Omvendt er der nog­le, der kom­mer her­til med vær­di­gen­stan­de, og gør man det, så kan man bli­ve på­lagt at afh and­le dem.

HVIS MAN HAR

af, at der er nog­le, der for­sø­ger at frem­stil­le Dan­mark som et fryg­te­ligt land. Det er et bil­le­de, som er helt skævt. Jeg tror fak­tisk, at man­ge ame­ri­ka­ne­re vil væ­re eni­ge i, at hvis man kan for­sør­ge sig selv, så skal man.

JEG ER TRÆT

STI­NE BOS­SE

er en me­get unu­an­ce­ret dis­kus­sion, der kø­rer i me­di­er­ne. Der kan selv­føl­ge­lig væ­re nog­le si­tu­a­tio­ner, hvor man må ta­ge høj­de for he­le si­tu­a­tio­nen. Men at ha­ve en mini­ma­li­stisk til­gang, hvor man som det før­ste ind­kas­se­rer smyk­ker og an­det, sy­nes jeg eft er­la­der et uvær­digt ind­tryk. Vi ta­ler om men­ne­sker, der fl yg­ter med me­get få ting og kom­mer til en to­tal uvis­hed med små børn og alt mu­ligt op­pe i luft en. Jeg har ik­ke svært ved at ind­le­ve mig i de men­ne­skers si­tu­a­tion, og for mig er det ik­ke en vær­dig mod­ta­gel­se.

JEG SY­NES, DET

Vi øn­sker at sen­de en klar be­sked om, at man skal stå på eg­ne ben, hvis man kan

at man kan sam­men­lig­ne til­ta­get med kon­tant­hjælp­sy­del­sen. Jeg har fuld respekt for, at der er folk i Dan­mark, der ik­ke har ret me­get, men vi kan ik­ke blan­de de to ting sam­men. Flygt­nin­ge­ne an­kom­mer uden no­get. De har ik­ke en­gang tøj. Og det er der­for, min kæ­de sprin­ger af.

JEG VIL IK­KE

JEG SY­NES IK­KE,

be­klik­ke In­ger Støj­bergs in­ten­tio­ner, men det mest ulyk­ke­li­ge er den må­de, hvor­på Dan­mark om­ta­les, når man ser på os ude­fra. Jeg ved, at det vil ska­de Danmarks ry. Hvis vi skal ha­ve no­get at væ­re stol­te af i Dan­mark, så er det måden, som man tæn­ker på os ude­fra. Hvis vi ik­ke kan væ­re stol­te af det, så ta­ges der no­get fra os. Og vi er nødt til at væ­re nog­le, der tør si­ge det til dem, der ita­le­sæt­ter os. Vi har brug for at få gen­tænkt det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.