Par­ti­le­der­nes ju­le­ga­ver

Hvis

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Nyt­ti­ge ga­ver, der il­lu­stre­rer par­ti­le­der­nes nu­væ­ren­de si­tu­a­tion:

Hvad skul­le Lars Løk­ke Ras­mus­sen ha­ve? Et pus­le­spil med 5.000 små brik­ker. Ven­stre- re­ge­rin­gen er sprin­tet igen­nem eft er­å­rets tæt­pak­ke­de dags­or­den. Det har ko­stet kræft er, og det har ko­stet på det go­de for­hold til Dansk Fol­ke­par­ti. Det er gå­et så stærkt, at folk knap nok har re­gi­stre­ret, hvad der er sket. I nog­le til­fæl­de er det en for­del, men ik­ke i al­le. Og i hvert fald ko­ste­de hast­vær­ket ja- si­den dyrt ved fol­ke­af­stem­nin­gen 3. de­cem­ber. Løk­ke har brug for hvi­le, ro og grun­di­ge over­vej­el­ser om, hvor­dan det he­le skal bli­ve til et sam­let og for­stå­e­ligt bil­le­de.

Hvad skul­le Mette Frederiksen ha­ve? Hun har øn­sket sig en ma­le­bog og sid­der klar med sin rø­de tusch, men har og­så gemt en blå tusch bag ryg­gen, som hun vil bru­ge til at far­ve­læg­ge de tre vi­se mænd fra de frem­me­de lan­de med. Men hun får en bog med helt blan­ke sider. Hun skal til at teg­ne nog­le sto­re kla­re linjer selv. For­an hen­de er kun fryg­ten for det blan­ke pa­pir. Og det er ik­ke nok at ri­ve sider ud og sen­de spid­se pa­pir­fl yve­re i nak­ken på Kri­sti­an Thulesen Dahl, hvis man vil skri­ve sig ind i hi­sto­ri­en!

Hvad skal Kri­sti­an Thulesen Dahl ha­ve? En reg­ne­ma­ski­ne. Han hav­de egent­lig øn­sket sig et års for­brug af gu­le post it- sed­ler til si­ne map­per og en fi n, rød- og hvid­stri­bet græn­se­bom. Kri­sti­an er glad for tal, men det har kne­bet lidt med at reg­ne rigtigt på, hvor man­ge der blev ramt af den justering af bo­li­g­y­del­sen, som var en del af aft alen om fi nans­lo­ven for 2016. Pro­ble­met er ik­ke løst, kun ud­skudt. Så Kri­sti­an kan bru­ge ju­len på at tjek­ke ta­bel­ler­ne to gan­ge.

Hvad skal Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen ha­ve? Ja, hvad gi­ver man kvin­den, der har alt? Hun top­per li­sten over par­ti­le­de­re, hun har et pro­jekt og en pro­fi l, som de fl este mis­un­der styr­ken af. Men hen­des ind­fl ydel­se på den før­te po­li­tik er be­græn­set, så hun skal ha­ve en bil­let. Ik­ke til en fo­re­stil­ling el­ler rej­se, men en åben ad­gangs­bil­let til fl ere for­hand­lin­ger. El­lers er man tvun­get til at gi­ve hen­de en nav­le­var­mer, for selv­om En­heds­li­stens hjer­te bræn­der for man­ge men­ne­sker, så bli­ver par­ti­et nog­le gan­ge sig selv nok.

Hvad skal An­ders Samu­el­sen ha­ve? Champag­ne. Li­be­ral Al­li­an­ce for­bru­ger jo bob­ler, som en bør­ne­fa­mi­lie bæl­ler mælk. Og hver gang han skå­ler på bil­li­ge­re bi­ler el­ler mu­lig­he­den for la­ve­re skat, så har en hel mas­se an­dre par­ti­er no­get at twe­e­te om. Så hans ga­ve er lidt, som når man gi­ver vær­tin­den cho­ko­la­de. Man for­ven­ter da be­stemt at bli­ve budt et styk­ke til kaff e.

Hvad skal Uff e El­bæk ha­ve? Uff e får en me­ga­fon i bio- ned­bry­de­ligt gen­brugs­pa­pir, for­ar­bej­det lo­kalt, men af til­rej­sen­de fl ygt­nin­ge fra tred­je­ver­denslan­de og pro­du­ce­ret af en iværk­sæt­ter­virk­som­hed i sam­ar­bej­de med en kendt kunst­ner. Han har nem­lig styr på pro­fi l og pro­jekt, men vi hø­rer for lidt til ham. Hvad skal Pia Ol­sen Dyhr ha­ve? En saml- selv- vind­møl­le. Pia vil­le godt nok al­ler­helst sid­de i re­ge­rin­gen sam­men med So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og væ­re æg­te rø­de stem­mer, der ar­bej­der, men det er for dyrt til jul. Så Pia må byg­ge no­get nyt op med få hjæl­pe­mid­ler og CO2- neut­ralt aft ryk på ver­den.

Hvad skal Mor­ten Øster­gaard ha­ve? En reb­s­ti­ge. Mor­ten skal opad i me­nings­må­lin­ger­ne, men vej­en frem er mildt sagt be­svær­lig. Fak­tisk er den så be­svær­lig, at det kan sam­men­lig­nes med, hvis Øster­gaard blev sat til at krav­le op ad en reb­s­ti­ge, som han og­så selv skul­le hol­de. Men De Ra­di­ka­le tror som be­kendt. På øko­no­mer. Og må­ske og­så – på mirak­ler.

Hvad skal Sø­ren Pa­pe Poul­sen ha­ve? Et spil Ma­ta­dor. Fuld af klas­sisk kon­ser­va­tiv dan­nel­se og fa­mi­lie­vær­di­er. Et spil, der går ud på at ar­bej­de for dem med fl est mur­sten på de dy­re­ste grun­de. Ud­for­drin­gen for Sø­ren bli­ver at und­gå at lan­de på ’ Prøv lyk­ken’, for kor­tet ’ til­ba­ge til start’ har gi­vet ham pro­ble­mer hidtil.

Hvad vil­le væl­ger­ne mon ger­ne gi­ve po­li­ti­ker­ne? En hu­ske­ka­ge. Husk hvad I har sagt, lo­vet, ad­va­ret om og skabt for­vent­nin­ger om. Husk, hvem der har valgt jer, og husk at hand­le eft er je­res over­be­vis­ning.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Uff e får en me­ga­fon i bio- ned­bry­de­ligt gen­brugs­pa­pir, for­ar­bej­det lo­kalt, men af til­rej­sen­de fl ygt­nin­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.