Sce­neskræk

BT - - NYHEDER -

le­re, er sce­neskræk en ’ ur- angst’ for at skil­le sig ud, der lig­ger dybt i os.

» Da vi i ste­nal­de­ren le­ve­de i flok­ke og var to­talt af­hæn­gi­ge af hin­an­den, var det at op­fø­re sig for­kert el­ler bry­de de reg­ler, der holdt sam­men på grup­pen, livsfarligt, « si­ger In­ger Mur­ray til Sce­ne­liv.

Sce­neskræk er en til­stand, der kan be­hand­les. For Jes­per Rie­fen­sta­hls ved­kom­men­de blev sam­men­brud­det un­der ud­dan­nel­sen en slags gen­nem­brud.

» Jeg hav­de væ­ret et så far­ligt sted hen­ne, at nu kun­ne det ik­ke bli­ve vær­re. På den bag­grund for­svandt min sce­neskræk lang­somt. Der var ik­ke ta­le om en de­ci­de­ret kur, men læ­re­ren fik plan­tet en si­tu­a­tion i min be­vidst­hed, som jeg si­den of­te har re­fe­re­ret til, « for­tæl­ler Jes­per Rie­fen­sta­hl, der de se­ne­ste syv år har væ­ret til­knyt­tet Mungo Park- te­a­tret i Kol­ding.

Og­så blandt fa­gets helt sto­re stjer­ner har sce­neskræk­ken hær­get. Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters Jør­gen Re­en­berg, der i Sce­ne­liv bli­ver kaldt for ’ den største te­a­ter­sku­e­spil­ler i ny­e­re tid’, kæm­pe­de læn­ge mod li­del­sen.

» Det bed­ste ved den pe­ri­o­de, jeg le­ver i nu som pen­sio­nist, er ik­ke at væ­re tynd­skids­præ­get li­ge fra mor­genstun­den, for­di jeg skal spil­le om af­te­nen. Så­dan har det væ­ret i 60 år, « skrev han i sin selv­bi­o­gra­fi fra 2012.

» Jeg har op­le­vet kol­le­ger, der kun­ne stå og smal­l­tal­ke i kulis­sen, se­kun­der før de skul­le ind at per­for­me en stor rol­le. Jeg kun­ne in­tet gø­re, in­den jeg skul­le på sce­nen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.