Ra­sen­de ’ X Fa­ctor’dom­mer sagsø­ger Jay Z

BT - - NYHEDER -

FOR­SØMT Med sit for­ret­nings­im­pe­ri­um Roc Na­tion har Jay Z ind­ta­get den mu­si­kal­ske tro­ne, men nu vil en af pla­de­sel­ska­bets sig­ne­de san­ge­re ud af det mu­si­kal­ske kon­ge­ri­ge. Ri­ta Ora, som er ’ X Fa­ctor’dom­mer i Stor­bri­tan­ni­en, sagsø­ger Roc Na­tion for at væ­re så op­ta­get af an­dre for­ret­nings­e­ven­tyr så­som in­ve­ste­rin­ger i sport­s­ma­na­ge­ment, at de ik­ke ple­jer hen­de som lo­vet.

Det skri­ver ma­ga­si­net US, som har få­et fat i rets­do­ku­men­ter­ne. Fær­re res­sour­cer » Da Ri­ta un­der­skrev kon­trak­ten, be­gynd­te Roc Na­tion med at væ­re me­get in­vol­ve­ret i hen­de, « ind­le­des ind­gi­vel­sen fra ad­vo­kat Howard King til ret­ten i Los An­ge­les.

» Ef­ter Roc Na­tion har få­et fle­re in­ter­es­ser, er der fær­re res­sour­cer til rå­dig­hed, og sel­ska­bet har lidt af en sving­dør med folk, der ren­der ind og ud. Ri­ta har ik­ke læn­ge­re no­gen re­la­tion til me­d­ar­bej- der­ne i Roc Na­tion, « ly­der det vi­de­re fra Oras re­præ­sen­tant, der ra­ser over det på­stå­e­de kon­trakt­brud og sam­ti­dig lan­ger hårdt ud ef­ter Jay Z.

» Ri­ta fi­nan­si­e­rer i øje­blik­ket selv si­ne salgs­frem­men­de tv- op­træ­de­ner, om­kost­nin­ger­ne til stu­di­e­ind­spil­nin­ger og si­ne vi­deo­er. Hen­des for­hold til Roc Na­tion er ui­genkal­de­ligt øde­lagt, « skri­ver ad­vo­ka­ten. Kun 18 år gam­mel ’ Bo­dy on Me’- stjer­nen var blot 18 år gam­mel, da hun skrev un­der med Roc Na­tion i 2008, og iføl­ge kon­trak­ten er hun bun­det til Jay Zs sel­skab ind­til 2019. Ca­li­for­nisk ’ sy­vårs­re­gel’ Men da den i dag 25- åri­ge bri­tisk/ ko­so­vo­al­ban­ske san­ger nu er bo­sid­den­de i ame­ri­kan­ske Ca­li­for­ni­en, kan hun på­berå­be sig del­sta­tens så­kald­te ’ sy­vårs­re­gel’ fra De Havil­land­loven, der kan gø­re det mu­ligt for san­ge­r­in­den at løs­ri­ve sig fra kon­trak­ten før tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.