’ Mi­ne pen­ge bli­ver

BT - - KULTUR -

sin drøm. I sam­ar­bej­de bl. a. med sin bank. Med et ud­tryk, der stam­mer fra en gam­mel revy hos Bak­kens kon­kur­rent Ti­vo­li, hå­ber han at tje­ne ind på gyn­ger­ne, hvad han måt­te mi­ste på kar­ru­sel­len. Tjent go­de pen­ge » Det er rig­tig man­ge pen­ge. Jeg er ik­ke sik­ker på, at vi får det he­le hjem. Men vi har 18 an­dre for­ret­nin­ger her­u­de, som det smit­ter af på. Ba­re vi ik­ke sæt­ter for me­get til, skal det nok gå. Det løf­ter Bak­ken - og fa­mi­li­en og jeg har væ­ret hel­dig i an­dre sam­men­hæn­ge. Tjent go­de pen­ge. Så det er godt. Og selv­om jeg kun­ne pen­sio­ne­re mig selv nu, har jeg det så­dan, at mi­ne pen­ge skal bli­ve på Bak­ken, « si­ger Tor­ben Træsko Pe­der­sen.

Han si­ger ’ vi’. For Cir­kus­revy­en og Kors­bæk m. m. er i vir­ke­lig­he­den et fa­mi­lie­fo­re­ta­gen­de. 19 for­ret­nin­ger, in­klu­si­ve revy­en, ejes af Pe­der­sen selv, og til dels af døtre­ne San­dra ( 27)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.