På Bak­ken’

BT - - KULTUR -

og Lin­da ( 31) samt ko­nen, Sus­an­ne Pe­der­sen. Fa­mi­li­en hol­der fa­mi­lie­mø­de hver man­dag, hvor for­ret­nin­gen drøft es.

» Vi hav­de sto­re dis­kus­sio­ner om ’ Kors­bæk’ i fa­mi­li­en, in­den vi gik i gang. Og­så eft er. Da vi hav­de in­ve­ste­ret 12 mio., sag­de jeg til dem: ’ så er det nu el­ler al­drig’. Mi­ne døtre var ban­ge for, at kon­cep­tet var for gam­melt. Om yn­gre ge­ne­ra­tio­ner vil­le kun­ne bru­ge det. Det er for­stå­e­ligt. Jeg er vok­set op med ’ Ma­ta­dor’. Jeg vil­le ik­ke gå ind i det, uden mi­ne døtre var med. De er med i den dag­li­ge drift , det er dem, der skal over­ta­ge det - grad­vist - eft er mig. Hvis de hav­de sagt nej, hav­de jeg ik­ke gjort det, « si­ger Tor­ben Pe­der­sen. Fa­mi­lie­mø­de hver man­dag Tor­ben Pe­der­sen kom al­le­re­de dag­ligt på Bak­ken som dreng. Hans far ar­bej­de­de som tje­ner, bl. a. i Bak­kens Hvi­le. Se­ne­re blev han og mo­de­ren re­stau­ra­tø­rer.

Den 67- åri­ge Tor­ben Træsko og hans ko­ne og to døtre hol­der fa­mi­lie­mø­de hver man­dag, hvor for­ret­nin­gen drøft es.

» Jeg ved sgu ik­ke, hvor­når jeg stop­per. Så læn­ge Lis­bet og Ulf er der, er jeg der og­så. Mi­ne børn vil ger­ne ta­ge over, når jeg be­gyn­der at træk­ke mig ud på si­de­linj­en. Men der er in­gen tids­ho­ri­sont. Jeg har solgt lidt af det fra til mi­ne døtre. Vi har al­drig pres­set pi­ger­ne til at væ­re med. Tvær­ti­mod har de ud­dan­net sig og ar­bej­det i an­dre sam­men­hæn­ge, før de kom her. Selv­om jeg kun­ne pen­sio­ne­re mig selv nu, har jeg det så­dan, at mi­ne pen­ge skal bli­ve på Bak­ken, « si­ger Tor­ben Træsko Pe­der­sen.

TOR­BENS MAN­GE MIL­LI­O­NER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.