Der­for blev det Cir­kus­revy­en

BT - - KULTUR -

DET ER DIT EGET VALG Tor­ben Træsko Pe­der­sen køb­te Cir­kus­revy­en i 1984. Egent­lig var han del af en in­ve­stor­grup­pe på syv, der vil­le red­de den skran­ten­de revy. Men der var no­get galt i sam­ar­bej­det. » Jeg kun­ne ik­ke gen­nem­skue, hvad der var galt. Jeg hav­de ba­re en dår­lig for­nem­mel­se. Jeg blev hen­vist til Ernst Tril­lings­gaard ( i dag di­rek­tør for Aal­borg Kon­gres og Kul­tur Cen­ter). Den­gang sty­re­de han Holste­bro Revy­en. Han gav mig det­te råd: ’ Køb de an­dre ud, el­ler kom af sted i en helvedes fart. Det er dit eget valg’. Jeg spurg­te min ko­ne, om hun var frisk. Hvis jeg hav­de vidst, hvad jeg sag­de ja til, hav­de jeg næp­pe gjort det. Tel­tet skul­le skift es ud, alt mu­ligt fl ød, « si­ger Tor­ben Pe­der­sen, der har gjort Cir­kus­revy­en til en so­lid mil­li­onfor­ret­ning. Lis­bet har væ­ret god for os. Hun er en god kvin­de bud fra Ti­vo­li, som hun ik­ke var ret vild med, hun rin­ge­de til sin mor, der var synsk, og bad om et råd. ’ Drop det, der kom­mer et til­bud til dig fra et sted, hvor du kan væ­re re­sten af di­ne da­ge, hvis du vil,’ sag­de mo­de­ren. Kort eft er rin­ge­de Ernst, der hav­de lo­vet at hjæl­pe mig, og sag­de, at han kend­te én, der hav­de brug for hen­de. « Sa­ti­re og yt­rings­fri­hed Re­sten er revyhi­sto­rie. I 1985 sty­re­de Lis­bet Dahl tel­tet, al­le­re­de året eft er hav­de Tor­ben Træsko få­et Ulf Pil­gaard og Claus Ryskjær med på sit hold.

» Lis­bet har væ­ret god for os. Hun er en god kvin­de, « si­ger Tor­ben Pe­der­sen.

» Jeg tror, det skyl­des Muham­med- kri­sen. Der kom eft er­føl­gen­de en mas­se fo­kus på sa­ti­re og yt­rings­fri­hed. En pe­ri­o­de tur­de in­gen si­ge no­get sa­ti­risk, hver­ken for el­ler imod no­get. Den rol­le tog vi på os i revy­er­ne. Jeg hu­sker sta­dig pre­mi­e­ren i 2006, hvor Ulf sang ’ Vi er al­le i sam­me båd’. Der var en fan­ta­stisk stem­ning i tel­tet. Al­le rej­ste sig op. Det var helt vildt. For mig var det et øje­blik, der gjor­de det he­le værd. Et ven­de­punkt - si­den er det næ­sten kun gå­et frem for revy­er­ne. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.