- helt ind til tan­ker og fø­lel­ser ’ Man skal ik­ke ude­luk­ke den smuk­ke kvin­de­krop’

BT - - WEEKEND -

IN­TER­VIEW Klo­ge ci­ta­ter på Fa­ce­book ... kan jeg slet ik­ke li’. Lom­me­fi lo­so­fi er jeg ik­ke glad for. Jeg så en­gang én, der vil­le skri­ve no­get, som var su­per­lom­me­fi lo­so­fi sk, og så skrev han sit navn un­der, som var det et ci­tat af en hi­sto­risk per­son. Jeg tænk­te: » Hvis du skri­ver det på Fa­ce­book, kan vi nok godt reg­ne ud, det er dig, der skri­ver det. Du vir­ker ba­re lidt præten­tiøs, når du ci­te­rer dig selv på den må­de. « Han hav­de skre­vet en læn­ge­re og me­re ir­ri­te­ren­de va­ri­ant af » I mor­gen er der end­nu en dag « . Det er o. k., hvis man har cover­bil­le­de med ci­ta­ter på, el­ler man de­ler en ar­ti­kel med et ci­tat. Men de lom­me­fi lo­so­fi ske sta­tu­s­op­da­te­rin­ger, hvor en el­ler an­den 21- årig knægt fra Sydsjæl­land gør sig klog på li­vet, for­di han hav­de et skæn­de­ri med sin kæ­re­ste i we­e­ken­den, men så blev de ven­ner igen, da de blev æd­ru, det har jeg ik­ke brug for at se. Min mor me­ner, jeg har nog­le tvivls­om­me livsvalg ... blandt an­det når jeg kø­ber sko i ste­det for møb­ler. Jeg rin­ge­de til hen­de, stolt af mig selv, en søn­dag aft en og sag­de: » Nu har jeg en­de­lig købt no­get til min lej­lig­hed « , og hun spør­ger: » Nej, hvad har du købt, skat « . Jeg for­tal­te, at jeg hav­de væ­ret in­de på Ama­zon at kø­be en pu­de, der lig­ner en pep­pero­ni­pizza. Det var nok ik­ke det øje­blik, hun var mest stolt over mig. Det var hun hel­ler ik­ke den­gang, hun spurg­te, om jeg hav­de dy­be tal­ler­ke­ner jeg sva­re­de: » Nej, men jeg har en sa­latskål, hvis jeg bli­ver rig­tig sul­ten. « Det var li­ge for at for­sik­re hen­de om, at det ik­ke var helt galt. Hun har si­den gi­vet mig dy­be tal­ler­ke­ner. Tin­der er ik­ke smart ... for­di jeg er dår­lig til at sva­re. Når jeg fak­tisk mat­cher med no­gen, som skri­ver til mig, har jeg det med at gå i pa­nik, og en­ten sva­rer jeg en en­kelt gang, el­ler og­så sva­rer jeg slet ik­ke. Og så bli­ver de for­nær­me­de, og så har jeg end­nu min­dre lyst til at sva­re. Jeg har ik­ke mødt no­gen på Tin­der. Jeg tror ge­ne­relt, jeg har det svært med dat­ing, for­di jeg ik­ke ved, hvad folks mo­ti­ver er. Er det én, der ger­ne vil læ­re mig at ken­de, el­ler er det ba­re su­per­fedt at si­ge til si­ne ven­ner, at man har væ­ret ude med Niki­ta Klæstrup? Når man skal navn­gi­ve børn ... skal man la­de væ­re med at gi­ve dem nav­ne, som læg­ger op til en be­stemt kar­ri­e­re, det kan væ­re strip­per­nav­ne el­ler så­dan nog­le nav­ne, man kun kan ha­ve som kunsts­køjte­lø­ber el­ler mu­si­cal­stjer­ne. Et barn kan al­drig få et nor­malt ar­bej­de, hvis dets navn er for vildt. Strip­per­nav­ne er så­dan nog­le som De­ni­se, An­ge­li­ca og og­så Niki­ta. Nav­net Ma­ria Lucia er godt, for­di hun er mu­si­cal­stjer­ne, det vil­le væ­re aka­vet, hvis hun var i en regn­skabs­af­de­ling. Bri­an har og­så få­et et dår­ligt ry. Hvis man hed­der det, er man en­ten ro­ck­er el­ler tid­li­ge­re kul­tur­mi­ni­ster, jeg ved ik­ke, hvad der er vær­st. Jeg me­ner ik­ke, man er en pæ­do­fi l ter­r­o­rist ... hvis man har stemt nej til af­skaff el­se af rets­for­be­hol­det. Jeg syn­tes, det var vig­tigt at stem­me nej, for hvis man valg­te at af­skaff e rets­for­be­hol­det, vil­le et fl er­tal i Fol­ke­tin­get kun­ne af­gi­ve su­veræ­ni­tet til EU. Som det er nu, kræ­ver su­veræ­ni­tets­af­gi­vel­se, at 5/ 6 af Fol­ke­tin­get stem­mer for, el­ler en fol­ke­af­stem­ning. Des­u­den tror jeg helt sik­kert, Dan­mark kan få en pa­ral­lelaft ale. De an­dre lan­de har en in­ter­es­se i, at Dan­mark er med i Eu­ro­pol. Jeg er skep­tisk over­for EU, jeg me­ner, det har ud­vik­let sig til at væ­re en over­stats­lig magt, der er me­get for­myn­de­risk over­for na­tio­nal­sta­ter­ne. Det er ble­vet så­dan, at na­tio­nal­sta­ter­ne ek­si­ste­rer for EU, i ste­det for at EU ek­si­ste­rer for na­tio­nal­sta­ter­ne. Jeg sy­nes, EU skal gå til­ba­ge til de grund­læg­gen­de vær­di­er: fred og fri­han­del – kvin­de­kvo­ter, ka­nels­neg­le og la­krid­spi­ber, det kan lan­de­ne selv fi nde ud af. Jeg syn­tes, mi­ne læ­ber skul­le væ­re stør­re... for­di jeg altid har syn­tes, de var lidt for små, især min over­læ­be. Når jeg smi­le­de, var den stort set ik­ke- ek­si­ste­ren­de, og jeg glæ­der mig og­så me­get til at få en re­fi ll, men jeg er me­get på­pas­se­lig med, at de ik­ke bli­ver for sto­re, for jeg er be­kym­ret for den der ’ me­re vil ha’ me­re’. Jeg er ban­ge for, jeg glem­mer, hvor­dan de så ud til at be­gyn­de med. Jeg har sagt til mi­ne ven­ner, at de skal love at stop­pe mig, hvis det bli­ver for me­get. Mi­ne læ­ber skal se na­tur­li­ge ud, men med lidt me­re fyl­de. Li­ge når man har få­et det la­vet, er de hæ­ve­de og øm­me. Jeg var helt ban­ge for at rø­re ved dem, for­di jeg fryg­te­de, de kun­ne sprin­ge - det kun­ne de na­tur­lig­vis ik­ke. En helt ir­ra­tio­nel frygt. Et par da­ge eft er kun­ne jeg ik­ke mær­ke det. Det go­de ved at væ­re en stu­di­ne som mig er ... in­tet li­ge nu, for jeg får ik­ke lov til at ny­de ju­len, for­di jeg skal til ek­sa­men. Jeg er glad for jul, og så har man li­ge en ek­sa­men i re­to­risk kri­tik hæn­gen­de over ho­ve­d­et. At­trak­ti­ve mænd er ken­de­teg­net ved ... at de hvi­ler i sig selv, de er selvsik­re, hø­fl ige og har en god form for hu­mor. De er ik­ke selv­høj­ti­de­li­ge, og så har de har god hy­giej­ne - der er ik­ke no­gen, der gi­der mænd, der lug­ter. Ja, høj­den spil­ler og­så ind. Jeg skal helt klart ha­ve en mand, der er hø­je­re end mig, så jeg kan ha’ stilet­ter på. Jeg er vel 175 cm med 10 cm stilet­ter. Jeg er glad for, at jeg ik­ke er hø­je­re. Når vi skal i by­en, er der en af mi­ne ve­nin­der, der ik­ke går med stilet­ter, for­di hun er så me­get hø­je­re end al­le os an­dre. For­di vi er la­ve, kan vi ha­ve stilet­ter på. Det er lidt øv for hen­de. Jeg vil­le el­ske at væ­re 175 cm, men jeg kan og­så se pro­ble­ma­tik­ken i, at man med stilet­ter fø­ler sig me­get høj sam­men med la­ve­re ve­nin­der og nog­le mænd. Min sva­ge si­de er ... at jeg har enormt svært ved at til­gi­ve an­dre men­ne­sker. Hvis man først har gjort et el­ler an­det over for mig, vil jeg al­drig glem­me det. Det er og­så for­di, jeg er skor­pion, det lig­ger i mit stjer­ne­tegn, at man har stor ten­dens til at bæ­re nag. Det er og­så det mest seksu­el­le stjer­ne­tegn og stort set al­le ste­der, står der, at skorpionen er mystisk, seksu­el og ge­ne­relt ba­re et for­fær­de­ligt ik­ke- til­gi­ven­de men­ne­ske. Så hver gang jeg er en bitch, kan jeg ba­re si­ge: » Det er ik­ke min skyld, det står i stjer­ner­ne. « For at væ­re ui­mod­ståe­lig som kvin­de... skal man væ­re selvsik­ker. Jeg kan ik­ke se, hvor­dan usik­ker­hed skul­le væ­re en til­træk­ken­de kva­li­tet hos no­gen. Folk, der kan li’ at væ­re sam­men med usik­re men­ne­sker, er ty­pisk selv usik­re. Så er det rart at ha­ve én, man fø­ler, man kan kon­trol­le­re. Selvsik­ker­hed og livs­glæ­de, det er no­get af det vig­tig­ste, og man skal ik­ke gå så me­get op i, hvad an­dre me­ner om en. Jeg mød­te en pi­ge for ny­lig, som var så fan­ta­stisk. Man kun­ne se, at hun gik op i sit ud­se­en­de, så fan­ta­stisk ud, og så var hun ba­re så cool - helt li­geg­lad med, hvad an­dre sy­nes om hen­de. Så­dan en, der tænk­te: Hvis du sy­nes, jeg er un­der­lig, så er det dit pro­blem. Jeg skal ba­re ha­ve det sjovt.

NIKI­TA KLÆSTRUP Niki­ta Klæstrup ( født 8. novem­ber 1994) er en dansk ung­doms­po­li­ti­ker, de­bat­tør og fo­to­mo­del. Klæstrup er med­lem af Li­be­ral Al­li­an­ce ( LA), men var ind­til eft er fol­ke­tings­val­get i 2015 med­lem af Kon­ser­va­tiv Ung­dom ( KU). Hun stam­mer fra Guld­borgs­und Kom­mu­ne, er stu­dent fra Vor­ding­borg Gym­na­si­um og HF og er nu re­to­rik­s­tu­de­ren­de ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Ved KUs 110- års ju­bilæum i 2015 delt­og hun i en gal­lakjo­le, der hav­de en usæd­van­lig omvendt ud­skæ­ring. Kjo­le­val­get vak­te op­sigt i dan­ske og uden­land­ske me­di­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.