En for­ligs­mand tak­ker af

BT - - NAVNE -

Eft er 26 år for­la­der han po­sten i be­gyn­del­sen af ja­nu­ar, og kig­ger han til­ba­ge på ti­den som for­ligs­mand, har tin­ge­ne æn­dret sig. Stør­re for­stå­el­se

åre­nes løb og­så er kom­met en stør­re for­stå­el­se af, at stor­strej­ker kan be­ty­de tab af ar­bejds­plad­ser, og at man især i eks­por­t­er­hver­ve­ne kan se, at man ta­ber or­drer og der­med ar­bejds­plad­ser, hvis man ik­ke kan over­hol­de si­ne le­ve­rings­for­plig­tel­ser på grund af strej­ker.

Det er ik­ke mindst sket i takt med, at vo­res sam­han­del er ble­vet så glo­bal. Tid­li­ge­re var ar­bejds­mar­ke­det in­den­land­sk ori­en­te­ret, men den åb­ne øko­no­mi i ver­den be­ty­der, at man især i eks­por­t­er­hver­ve­ne kan se, at hvis man ik­ke kan hol­de eks­por­ten i gang, så er en­ten le­del­sen for dår­lig til at sæl­ge pro­duk­ter­ne, el­ler og­så er de ble­vet for dy­re, « si­ger As­b­jørn Jen­sen.

Iføl­ge ham er den væ­sent­lig­ste op­ga­ve over for pro­fes­sio­nel­le for­hand­le­re at sik­re, at de ik­ke ta­ler for­bi hin­an­den.

Mest van­ske­li­ge har de si­tu­a­tio­ner væ­ret, hvor løn­mod­ta­ger­ne skul­le af­gi­ve no­get.

» Det er svært, når man har ind­ret­tet sig på nog­le vil­kår, og de så bli­ver for­rin­get med kort var­sel. Den tur har blandt an­det ka­bi­ne­per­so­na­let i SAS og de an­sat­te hos CSC væ­ret igen­nem , « si­ger As­b­jørn Jen­sen. Del­tidsjob Man kan hel­ler ik­ke ta­le med for­ligs­man­den uden at kom­me ind på den sto­re kon­fl ikt i 1998, der va­re­de i 12 da­ge, og som ko­ste­de sam­fun­det mil­li­ar­der af kro­ner. Kun­ne for­ligs­man­den ik­ke ha­ve for­hin­dret det?

» Sva­ret er nej, for vi hav­de for- hand­let et for­lig på plads. For­hand­lings­par­ter­ne var eni­ge, for­sla­get blev ba­re stemt ned af med­lem­mer­ne, og den si­tu­a­tion kan en for­ligs­mand ik­ke gø­re no­get ved, « si­ger han.

Job­bet som for­ligs­mand er kun et del­tidsjob. As­b­jørn Jen­sen blev ud­dan­net jurist i 1969, hvor­eft er han kom til Justits­mi­ni­ste­ri­et, blev rigs­ad­vo­kat i 1988 og dom­mer i Hø­jeste­ret i 1995. Her stop­pe­de han, da han fyld­te 70 år i 2012, og nu, hvor han er fyldt 73 år, slut­ter hans sid­ste job.

Så kun­ne man må­ske godt tæn­ke sig at vi­de, hvad As­b­jørn Jen­sen nu skal ta­ge sig til, men ’ det hø­rer pri­vat­li­vet til, og det har jeg al­drig haft lyst til at for­tæl­le off ent­lig­he­den om’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.