EN FRANSK STJER­NE BLI­VER FØDT

BT - - TV/RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 100 år si­den 1915:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Der er ro­man­ti­ske to­ner i luft en. Det vil dog kræ­ve, at du selv er åben og mod­ta­ge­lig. Du får en in­vi­ta­tion, som du tæn­ker me­get over. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du mær­ker be­græns­nin­ger, modstand el­ler an­det, som blo­ke­rer for en god har­moni. Se det som et vink til, at no­get i dit liv skal ren­ses ud. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Kær­lig­he­dens og øko­no­mi­ens pla­net Ve­nus på­vir­ker dit tegn og læg­ger på den må­de op til ud­for­drin­ger, som kræ­ver et vist mod. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Alt i for­bin­del­se med skrift li­ge el­ler mundt­li­ge an­lig­gen­der samt om­kring bi­ler, me­ka­nik og an­den trans­port er ak­tu­elt for dig i dag. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Jo me­re du er pa­rat til at ska­be nye og bed­re be­tin­gel­ser for dig selv i din øko­no­mi og i det he­le ta­get, des me­re vil du bli­ve vel­sig­net i dag. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Plu­to i dit tegn i dag. Det læg­ger op til en dag, hvor du skal væ­re yderst var­som med, at du ik­ke ind­går i en magt­kamp. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der er bud eft er dig fra fl ere sider, må­ske end­da me­re end du egent­lig har lyst til. Hvis det er for eget, så er der et ord som hed­der ’ nej’. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** FI­SKE­NE 19.02 - 19.03 Kom­mu­ni­ka­tions­pla­ne­ten Mer­kur på­vir­ker dit tegn. Det læg­ger op til sær­li­ge ud­for­drin­ger i for­bin­del­se med sam­ta­ler og lig­nen­de. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:***

50). ( Svær 30). ( Mid­del 10). ( Nem

Den fran­ske san­ger Édith Pi­af bli­ver født. Hun får en kæm­pe kar­ri­e­re som va­ri­eté- og kon­cert­san­ge­r­in­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.