Sik­ker jul

BT - - BILER -

SIK­KER­HED Rå­det For Sik­ker Tra­fik sva­rer det til at kø­re 89 me­ter i blin­de, hvis du kø­rer 80 km/ t, og kig­ger på din te­le­fon i fi­re se­kun­der. Glat­te ve­je gør kun den øvel­se me­re far­lig i vin­ter­ti­den. Dæk En an­den op­lagt fa­re er dæk­si­tu­a­tio­nen på de dan­ske ve­je. Hos SOS Dansk Au­to­hjælp er langt stør­ste­delen af de­res ud­kørs­ler her i de­cem­ber til bi­li­ster, der på den ene el­ler an­den må­de er kom­met galt af­sted på grund af dæk.

Nog­le bi­li­ster kø­rer på neds­lid­te dæk, mens an­dre li­ge­frem ta­ber hju­le­ne, for­di de har glemt at ef­ter­spæn­de dem, ef­ter de selv har skif­tet til vin­ter­dæk.

At­ter an­dre sat­ser på, at de kan kla­re sig gen­nem vin­te­r­en på et par som­mer­dæk.

» Bi­li­ster­ne

un­der­ken­der dæk- ke­nes be­tyd­ning for sik­ker­he­den, og der­for hjæl­per vi rig­tig man­ge bi­li­ster med dækpro­ble­mer. « for­tæl­ler vagt­chef Sven Rig­gel­sen fra SOS Dansk Au­to­hjælp i Oden­se. Au­to­sto­le og pak­ke­tek­nik Små børn skal na­tur­lig­vis sid­de i au­to­sto­le. Det er al­le eni­ge om. Men i far­ten får nog­le for­æl­dre mon­te­ret bør­ne­ne i tyk­ke dynjak­ker el­ler fly­ver­drag­ter. Det er far­ligt, da se­ler­ne der­med ik­ke sid­der tæt til krop­pen. Ved et uheld kan se­len let­te­re smut­te af ju­ni­or, el­ler bar­net kan bli­ve slyn­get 5- 7 cm frem i se­len, før den gri­ber fat, og det kan gi­ve pi­skes­mæld og an­dre ska­der.

Man­ge kø­rer med stop­fyld­te bi­ler i ju­le­tra­fik­ken. Ga­ver og we­e­kend­ta­sker fyl­der. Men det er vig­tigt for sik­ker­he­den at pak­ke bi­len kor­rekt – sær­ligt hvis der er åbent fra ka­bi­ne til ba­ga­ge­rum som i f. eks. en sta­tioncar.

Tom­mel­finger­reg­len hed­der, at du skal und­gå at pak­ke hø­je­re end bag­sæ­de­kan­ten Bå­de af hen­syn til ud­sy­net, men end­nu vig­ti­ge­re for ik­ke at få ba­ga­gen i nak­ken i til­fæl­de af et uheld. Pak­ker du al­li­ge­vel over bag­sæ­de­kan­ten, så lad kun de blø­de pak­ker lig­ge over kan­ten. Kas­sen med food­pro­ces­soren fra tan­te Ger­da skal læg­ges helt i bun­den. Lig­ger den øverst, og kø­rer du galt, kan den en­de som et løst mis­sil, der fly­ver igen­nem ka­bi­nen, og i vær­ste til­fæl­de kan ram­me dig el­ler di­ne børn i nak­ken.

Kort sagt: Vin­ter­dæk, in­gen hånd­holdt mo­bil, un­ger­ne ud af fly­ver­drag­ten, pak rigtigt og hold dig så til fart­græn­sen og væk fra al­ko­hol, og du er klædt sik­kert på til at an­gri­be ju­le­tra­fik­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.