Slut med mis­vi­sen­de for­brugs­tal

BT - - BILER -

Det har læn­ge hal­tet med tro­vær­dig­he­den om­kring bil­pro­du­cen­ter­nes for­brugs­tal. Det er de tal, som er fun­det ved at føl­ge den of­fi­ci­el­le EU- norm test­cy­klus. Volkswa­gens di­e­selskan­da­le har ik­ke hjul­pet. Nu har Opel be­slut­tet, at de vil op­gi­ve te­stre­sul­ta­ter ba­se­ret på den så­kald­te WLTP- norm, der står for ’ Wor­ldwi­de har­monized Light ve­hi­c­les Test Pro­ce­du­res’. En test­cy­klus, der skul­le væ­re mar­kant me­re vir­ke­lig­hedsnær end EU- nor­men. Før­ste mo­del bli­ver den nye Opel Astra. Peu­geot har meldt no­get lig­nen­de ud, og mon ik­ke de an­dre pro­du­cen­ter føl­ger trop. Så der er go­de ud­sig­ter til, at for­bru­ger­ne i lø­bet af det næ­ste års tid vil væ­re mar­kant klo­ge­re på de­res øn­ske­bils brænd­stof­for­brug, al­le­re­de in­den de skri­ver un­der på slut­sed­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.