Sam­me olie -

BT - - BILER -

FOR­BRUG ske oli­er. I dis­se oli­er er ev­nen til at hol­de ens­ar­tet visko­si­tet ( tyk­kel­se) op­nå­et ved at raf­fi­ne­re oli­en fle­re gan­ge, så ind­hol­det af de bed­ste be­stand­de­le øges. Dis­se oli­er hol­der der­for læn­ge­re end de så­kald­te mi­ne­ral­ske oli­er. Syn­te­ti­ske oli­er er og­så su­veræ­ne, når det gæl­der om at mod­stå øde­læg­gen­de oxi­de­ring/ for­kul­ning. Fra gas til olie I sti­gen­de grad drop­pes grun­do­li­en som ud­gangs­punkt. I ste­det om­dan­nes na­tur­gas til smø­re­o­lie. En tek­nik, som ty­sker­ne al­le­re­de be­her­ske­de un­der 2. ver­denskrig. Olie­sel­ska­bet Shell, der er Eu­ro­pas største pro­du­cent af mo­tor­o­lie, har i dag 15 for­skel­li­ge smø­re­o­li­er, der al­le er frem­stil­let af na­tur­gas. Dis­se oli­er er ek­stremt hold­ba­re, og le­ve­rer en uhørt stærk olie­film, hvor­for bi­li­sten kan be­nyt­te me­get tyn­de og brænd­stof­be­spa­ren­de oli­er, uden at det går ud over mo­to­rens hold­bar­hed.

Nu kom­mer det næp­pe bag på ret man­ge, at højt­ud­vik­let mo­tor­o­lie er dy­re­re end gam­mel­dags og min­dre hold­ba­re pro­duk­ter. Til gen­gæld vil det nok kom­me bag på man­ge, at der er enorm for­skel på pri­sen på helt sam­men­lig­ne­li­ge pro­duk­ter.

Snup­per man f. eks. en li­ter se­mi­syn­te­tisk ( mi­ne­ralsk olie blan­det med syn­te­tisk olie) af ty­pen 10W - 40 olie hos Al­di, er pri­sen 30 kr. pr. li­ter. Kig­ger man på dun­ken, frem­går det, at oli­en er frem­stil­let af Sta­toil. Hos nær­me­ste Sta­toil for­hand­ler ( Kil­de­gårds Plads i Hel­lerup) ko­ster en lig­nen­de se­mi­syn­te­tisk 10W - 40 olie med sam­me spe­ci­fi­ka­tio­ner 120 kr. for en li­ter. Pris­for­skel­le Selv­føl­ge­lig kan det fryg­tes at der, trods de sam­men­lig­ne­li­ge spe­ci­fi­ka­tio­ner, al­li­ge­vel er for­skel på dis­se to oli­er, der pas­ser til rigtigt man­ge al­min­de­li­ge ik­ke helt nye bi­ler. Men hvis man hol­der sig til nøj­ag­tig sam­me olie, i sam­me em­bal­la­ge fra sam­me le­ve­ran­dør, er der in­gen kva­li­tets­for­skel. Men sta­dig enor­me pris­for­skel­le. Et godt ek­sem­pel le­ve­rer Shell.

På kil­de­gårds Plads lig­ger og­så en Shell tank. Her for­lan­ger man 149 kr. for en li­ter se­mi­syn­te­tisk 10W- 40 olie kal­det Shell HX7. Man­ge an­dre for­hand­ler Shells smø­re­o­lie­pro­duk­ter, her­un­der byg­gekæ­den Ha­rald Ny­borg. Der­for kø­rer vi til Ha­rald Ny­borg i Sø­borg, hvor fi­re li­ter HX7 10W- 40 ko­ster 169 kr.

Man kan alt­så få fi­re li­ter af præ­cis sam­me høj­kva­li­tet­so­lie i byg­ge­mar­ke­det for en ba­ga­tel me­re, end tank­sta­tio­nen for­lan­ger for en li­ter. Med i bil­le­det hø­rer dog, at tan­ken for ti­den gi­ver ra­bat, hvis man kø­ber to li­ter el­ler me­re. Så ko­ster fi­re li­ter 447 kr., op­ly­ser den me­get ve­l­in­for­me­re­de og ven­li­ge eks­pe­di­ent. Men oli­en fra tan­ken er sta­dig me­re end 2,5 gan­ge dy­re­re end det iden­ti­ske pro­dukt fra byg­ge­mar­ke­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.