Go­de råd om olie

BT - - BILER -

Shells smø­re­pro­duk­ter for­hand­les i Dan­mark af gros­si­sten, Uni­var. Her op­ly­ser olie­tek­nisk eks­pert, Chri­stof­fer Han­sen, at der ik­ke er for­skel på den olie, som lav­priskæ­der­ne sæl­ger og den, man kø­ber på tank­sta­tio­ner­ne. » Vi blan­der os ik­ke i de for­skel­li­ge ud­salg­ste­ders avan­cepo­li­tik. Men jeg kan ga­ran­te­re, at en smø­re­o­lie i ori­gi­nal Shell em­bal­la­ge altid hol­der sam­me hø­je kva­li­tets­ni­veau, uan­set hvor pro­duk­tet kø­bes, « si­ger Chri­stof­fer Han­sen. Her be­sva­rer han en ræk­ke of­te stil­le­de spørgs­mål om mo­tor­o­lie. « re­ta­bel, hvor man kan ind­ta­ste sin num­mer­pla­de og fin­de en kom­plet smø­re­an­be­fa­ling til kø­re­tø­jet. For ek­sem­pel på www. lu­be­match. shell. com/ dk/ da « » Visko­si­te­ten er en me­get vig­tig egen­skab ved oli­en. W står for Win­ter, og tal­let før W an­gi­ver, hvor langt ned i tem­pe­ra­tur man kan gå og sta­dig væ­re sik­ker på, oli­en fly­der gen­nem mo­to­ren. Det sid­ste tal an­gi­ver oli­ens re­la­ti­ve tyk­kel­se ved 100 gra­der. Mar­ke­det flyt­ter sig mod tyn­de­re oli­er som 5W- 20 el­ler 0W- 20, som i dag mest an­ven­des i min­dre ben­zin­mo­to­rer. En tynd olie re­du­ce­rer bi­lens brænd­stof­for­brug og CO2- ud­s­lip. 0W kan be­nyt­tes ned til mi­nus 30 gra­der, 5W til mi­nus 25 gra­der, 10W til mi­nus 20 gra­der, 15W til mi­nus 15 gra­der og så frem­de­les. « » Syn­te­tisk olie skal le­ve op til skrap­pe krav til ren­hed og tem­pe­ra­tur­be­stan­dig­hed. Det op­nås ved at raf­fi­ne­re oli­en fle­re gan­ge, ( i for­hold til de mi­ne­ral­ske ba­se­o­li­er) for at gø­re olie­mo­le­ky­ler­ne stær­ke­re og me­re ens­ar­te­de. Se­mi­syn­te­ti­ske oli­er er en blan­ding af syn­te­tisk og mi­ne­ralsk ba­se­o­lie. Her ses de største kva­li­tets­for­skel­le , da ind­hol­det af syn­te­tisk olie va­ri­e­rer. « » API og ACEA er oli­enor­mer. API be­ty­der Ame­ri­can Pe­trole­um In­sti­tu­te. ACEA be­ty­der As­so­ci­a­tion de con­struct­eurs des Au­to­mo­bi­les. De ef­ter­føl­gen­de bog­sta­ver og tal har be­tyd­ning for mini­mum­s­kra­ve­ne, oli­er­ne skal op­fyl­de i for­hold til slid­be­skyt­tel­se, ad­di­ti­ver, hold­bar­hed og brænd­sto­fø­ko­no­mi.

SN er den skrap­pe­ste og ny­e­ste spe­ci­fi­ka­tion, SM er lidt æl­dre og min­dre kræ­ven­de, men bed­re end SL, SJ, SG, SF osv. Den eu­ro­pæ­i­ske oli­enorm er lidt me­re op­delt. ACEA A er til ben­zin­mo­to­rer, ACEA B til di­e­sel­mo­to­rer. ACEA C til di­e­sel­mo­to­rer med par­ti­kel­fil­ter. Di­e­sel­mo­to­rer med par­ti­kel­fil­ter kræ­ver spe- ci­el­le lav- aske- oli­er for at be­skyt­te til par­ti­kel­fil­te­ret.

Det er altid mu­ligt at an­ven­de for­skel­li­ge mær­ker/ fa­bri­ka­ter af olie, så læn­ge oli­en le­ver op til den spe­ci­fi­ka­tion, som kræ­ves på mo­to­ren – man skal blot hu­ske på, at spe­ci­fi­ka­tio­ner­ne er mini­mum­s­krav. To oli­er med sam­me spe­ci­fi­ka­tion kan der­for væ­re af for­skel­lig kva­li­tet. «

Pas på de bil­li­ge oli­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.