Fa­mi­liecon­tai­ne­ren

BT - - BILER -

FA­MI­LIE­BIL bag­sæ­de og plads som i en midtjysk hånd­bold­hal.

Som bil­nørd var og er det svært at for­stå. For bi­ler er jo så me­get me­re end ba­re prak­tisk an­ven­de­lig­hed. Hvor­for væl­ger folk Ber­lingo? Jeg var med på vog­nen af de fin­ger­pe­gen­de, der an­så en Ber­lingo, som det tæt­te­ste du kun­ne kom­me på den to­ta­le ima­ge­ka­stra­tion – uan­fæg­tet at Ber­lingo- eje­re, som of­test var sær­de­les pro­duk­ti­ve i for­plant­nings­for­stand. Men man skal pas­se på med at pe­ge fin­gre, for de pro­duk­ti­ve Ber­lingo- mænd an­ser gi­vet­vis ba­re bi­len som en må­de at trans­por­te­re de­res yn­gel over læn­ge­re af­stand i tør­vejr og til fær­re­st mu­li­ge pen­ge: Og ik­ke så me­get an­det. De er nem­lig ik­ke bil­nør­der, men blot prag­ma­tisk an­lag­te. Lang­somt be­gyn­der Ci­troën Ber­lingo at gi­ve me­ning – selv for den døm­men­de bil­nørd. Kø­re­dy­na­misk ræd­sel­ska­bi­net I 2008 kom Ber­lingo i en ny ud­ga­ve, og det er den, der net­op er ble­vet an­sigtsløf­tet med nye lyg­ter, op­da­te­re­de mo­to­rer og me­re ud­styr.

Førs­te­gangsind­tryk­ket er sta­dig beskæm­men­de for bil­nør­den. Den lig­ner et hund­e­hus på hjul, er blødt sat op og un­der­sty­rer ved ba­re mid­del­hø­je sving­ha­stig­he­der. Læg der­til, at test­bi­len er ud­sty­ret med et udu­e­ligt fransk el- kob­lings au­to­mat­gear, der skif­ter lang­som­me­re end et so­ve­dyr på stærk smer­testil­len­de me­di­cin. Det er som at he­ad­ban­ge i su­per­slow, hvis ik­ke man får let­tet på gas­sen mel­lem gearskif­te­ne. Ber­lingo er et kø­re­dy­na­misk ræd­sel­ska­bi­net på hjul.

Mo­to­ren er et svagt­ly­sen­de lys­punkt. Det er den gam­mel­kend­te 1,6- li­ters di­e­sel­mo­tor med 100 heste, der er op­gra­de­ret til Eu­ro 6 og præ­ste­rer te­o­re­ti­ske 23,3 km/ l i test­bi­len. Men den er li­ge så sløv som el­kob­lin­gen, og der går små 15 se­kun­der, før spe­edo­me­ter­nå­len har 100 km/ t mær­ket i sig­te. Un­der te­sten præ­ste­re­de den om­kring 19 km/ l.

Hvis man er to­ne­døv over­for al­le de nu­an­cer, jeg nør­de­dyr­ker, og al­drig kun­ne fin­de på at ta­ge en kur­ve med me­re end 50 km/ t, så gør Ber­lingo det dog an­stæn­digt.

Test­bi­len har en mas­se ud­styr i den te­ste­de Fe­el ud­ga­ve, og det sen­der pri­sen op på 250.000 kr. Aircon­di­tion, el- ru­der, syv tom­mer tou­chskærm og to sky­de­dø­re. Den hyl­der der­for sta­dig det ori­gi­na­le Ber­lingo- credo om mas­ser af plads og snus­for­nuf­tig vær­di for pen­ge­ne.

På trods af bi­lens en­de­lø­se ræk­ke af au­to­mo­bil­be­gej­stren­de mang­ler, er den prin­cip­fast og tro mod sit ud­gangs­punkt. Min kri­tik af kø­re­dy­na­mi­k­ken er lidt som at kri­ti­se­re ad­gangs­for­hol­den­de til bag­sæ­det af en Pors­che 911. Sta­dig re­le­vant For­di Ber­lingo er kom­pro­mis­løs sim­pel og prak­tisk, kan du og­så kø­be en ba­sis- Ber­lingo til 177.990 kr., og få li­ge så me­get plads og prak­tisk an­ven­de­lig­hed som din na­bo, der li­ge har smidt 500.000 kr. for en Vol­vo sta­tioncar. Der­for må jeg og­så i sid­ste en­de over­gi­ve mig. Ik­ke per­son­ligt, hvor jeg al­drig selv kun­ne fin­de på at væl­ge en Ber­lingo. Men pro­fes­sio­nelt kan jeg godt se bi­lens kva­li­te­ter. Den for­sø­ger ik­ke at væ­re no­get, den ik­ke er, el­ler lø­be om kap med dy­re­re og fræk­ke liv­stils­kon­kur­ren­ter.

Den er sat i ver­den for at le­ve­re plads og tørsko­et trans­port til den pro­duk­ti­ve fa­mi­lie­far, der har det med bi­ler, som jeg har det med kur­ve­flet. Der gi­ver den me­ning, og der­for er Ber­lingo li­ge så re­le­vant en bil i dag, som den var for små 20 år og tre mil­li­o­ner bi­ler si­den, da den blev lan­ce­ret. Men vælg ik­ke det di­e­sel­mo­to­ri­se­re­de ud­styrsor­gie med ma­re­ridts­gear. Ber­lingo er den fød­te ba­sis­bil, så gå ef­ter ba­sis­ver­sio­nen med ma­nu­elt gear og den lil­le ben­zin­mo­tor til 177.990 kr.

Ci­troën Ber­lingo

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.