UB 12 4 02 4 7 7 … Men Mon­te­ne­gro gad

BT - - VM I DANMARK -

An­ne Mette Pe­der­sen Vi­ste go­de tak­ter i det ind­le­den­de grup­pe­spil, men er fal­det i ni­veau i lø­bet af tur­ne­rin­gen. 13 mi­nut­ter og et mål på tre skud. Skuff en­de.

KLAVS BRUUN JØR­GEN­SEN kan ån­de let­tet op. Det sam­me kan he­le le­del­sen i Dansk Hånd­bold For­bund. Ja, for så vidt og­så Hånd­bold­dan­mark. Kvin­delands­hol­det har nu de­fi ni­tivt sik­ret en plads i OL- kva­li­fi ka­tio­nen til for­å­ret eft er den krystal­kla­re sejr på 28- 20 over Mon­te­ne­gro. JEG SKREV IN­DEN op­gø­ret mod øst­eu­ro­pæ­er­ne, at uan­set ud­fal­det af de to pla­ce­rings­kam­pe, vil­le det her VM sam­let set væ­re en skuff el­se for Dan­mark. Skul­le det bli­ve stemp­let som en suc­ces, var en plads i se­mi­fi na­ler­ne et krav, og det ind­fri­e­de dan­sker­ne som be­kendt ik­ke. Men hvis bun­den røg ud af Dan­mark i de sid­ste to kam­pe, og lands­hol­det end­te med at mis­se plad­sen i OL- kva­li­fi ka­tio­nen, vil­le dis­se ver­dens­mester­ska­ber på hjem­me­ba­ne bli- ve en ren­dyr­ket fi asko. Og en mil­dest talt dår­lig start for den nye land­stræ­ner­duo.

Men så­dan en­der det alt­så ik­ke. Og det er ek­stremt vig­tigt for dansk kvin­de­hånd­bold, som har brug for al den po­si­ti­ve om­ta­le og med­vind, man over­ho­ve­det kan få eft er en år­ræk­ke med pro­ble­mer bå­de på og uden for ba­nen. Set i det lys er en plads ved som­me­rens OL i Rio ek­stremt vig­tig. OG HVOR­FOR END­TE det så med dansk ge­vinst og en bil­let til OL- kva­li­fi ka­tio­nen? Ja, Dan­mark kan jo be­gyn­de med at si­ge tak til Mon­te­ne­gro, som ty­de­lig­vis ik­ke gik 100 pro­cent eft er sej­ren. Jeg vil gå så langt som at stil­le spørgs­må­let, om hol­det over­ho­ve­det gik eft er at vin­de kam­pen? For det så det – i ær­lig­he­dens tegn – ik­ke ud til.

En del af for­kla­rin­gen skal fi ndes i, at Mon­te­ne­gro mod­sat Dan­mark var sik­ret en plads i kva­li­fi ka­tions­spil­let til OL – den kla­re­de hol­det al­le­re­de ved sid­ste års EM med en fj er­de­plads. Der­for er der og­så ble­vet spe­ku­le­ret i, at Mon­te­ne­gro ger­ne vil­le ta­be til Dan­mark, for­di ot­ten­de­plad­sen eft er al sand­syn­lig­hed vi­ser sig at gi­ve en mar­kant let­te­re pul­je i OL- kval’en.

Og alt i kam­pen i går eft er­mid­dag in­di­ke­re­de da og­så, at Mon­te­ne­gro hav­de det helt fi nt med at ta­be. Mon­te­ne­gri­ner­ne var en helt an­den med­gø­r­lig og blid stør­rel­se end det mand­skab, der sid­ste fre­dag trom­le­de over dan­sker­ne og vandt 23- 21 – cif­re, som ik­ke for­tæl­ler det rig­ti­ge bil­le­de af den sto­re ni­veau­for­skel i det opgør. Der mang­le­de det enor­me fy­si­ske tryk, glø­den i øj­ne­ne og mest af alt vilj­en – og så hjalp det og­så, at den mon­te­ne­grin­ske land­stræ­ner gav godt med spil­le­tid til fl ere re­ser­ve­spil­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.