Jo ik­ke?

BT - - 5. - 20. DECEMBER -

SPORT BLI­VER AL­DRIG kønt, når det kan be­ta­le sig at ta­be, og sce­na­ri­et i Dan­mark- Mon­te­ne­gro må end­nu en gang gi­ve an­led­ning til, at IHF ( det in­ter­na­tio­na­le hånd­bold­for­bund, red.) bør over­ve­je, om sy­ste­met er det rig­ti­ge i for­hold til kva­li­fi ka­tio­nen. Det må kun­ne gø­res me­re op­ti­malt.

Det er imid­ler­tid ik­ke dan­sker­nes ho­ved­pi­ne, og der­for kan Klavs Bruun og co. alt­så glæ­de sig over, at de har sik­ret sig den bil­let til OL- kval’en, der var det ab­so­lut­te mindste­krav før det­te VM.

Nu ven­ter en kamp om fem­te- og sjet­te­plad­sen i mor­gen mod Rusland. Og den kan Dan­mark li­ge så godt slut­te af med at vin­de for at sæt­te det bedst mu­li­ge punk­tum i den­ne slut­run­de – og sen­de spil­ler­ne hjem fra mester­ska­bet med en no­gen­lun­de god for­nem­mel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.