Wor­ld Tour uden ASO i 2017

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BRAG

Ar­ran­gø­ren af ver­dens største cy­kel­løb, Tour de Fran­ce, ASO, træk­ker sig fra Wor­ld Tour- ka­len­de­ren i 2017 på grund af ue­nig­hed med Den In­ter­na­tio­na­le Cy­ke­lu­ni­on, UCI, om en re­form af ka­len­de­ren. I ste­det for at væ­re en del af Wor­ld Tour- ka­len­de­ren vil ASOs løb, der in­klu­de­rer Tou­ren, Pa­ris- Rou­baix og Liè­ge- Ba­stog­ne- Liè­ge, bli­ve re­gi­stre­ret i den la­ve­re ka­te­go­ri Hors Clas­se. ASO er util­freds med, at man med UCIs re­form­pla­ner ik­ke læn­ge­re vil ha­ve me­dind­fl ydel­se på, hvil­ke hold der kan del­ta­ge i ASOs løb. » Hvis Pa­tri­ck er klar, er vi og­så klar. « Så klar var ud­mel­din­gen fra Bri­an Ni­el­sen i går eft er­mid­dag, da BT fan­ge­de ham på mo­bil­te­le­fo­nen. Su­per- Bri­an hav­de net­op haft et mø­de med Mo­gens Pal­le, og det nye pro­mo­tor­team tø­ver ik­ke: Det vil sen­de sin bok­ser Lo­len­ga Mo­ck i rin­gen mod Team Sau­er­lands Pa­tri­ck Ni­el­sen.

Bri­an Ni­el­sen er ik­ke i tvivl om, at hans 43- åri­ge su­per­mel­lemvæg­ter vil kun­ne vin­de over 24- åri­ge Pa­tri­ck Ni­el­sen. Hvis kam­pen bli­ver til no­get, vil han se frem mod den med spæn­ding.

» Det kan bli­ve en stor og un­der­hol­den­de kamp. Jeg er ret sik­ker på, at Lo­len­ga kan vin­de over Pa­tri­ck. Han kan vin­de, for­di han står godt og er stærk. Han er en god bok­ser, « si­ger han.

Det er nu op til Team Sau­er­land, hvor­vidt kam­pen kan bli­ve til no­get. Men Bri­an Ni­el­sen og Mo­gens Pal­le har mødt po­si­ti­ve mel­din­ger over for de­res idé.

» Vi har få­et man­ge po­si­ti­ve re­ak­tio­ner – blandt an­det på Fa­ce­book. Men jeg tror egent­lig ik­ke, Pa­tri­ck vil stil­le op. Jeg er ik­ke sik­ker på, Pa­tri­ck tror, han kan vin­de over Lo­len­ga. Men lad os se, hvad der sker. Lad ham ba­re kom­me, for vi er klar, « ly­der det fra Bri­an Ni­el­sen. En pivskid Hvis det står til Bri­an Ni­el­sen bli­ver kam­pen til no­get, så Pa­tri­ck Ni­el­sen kan få or­dent­lig modstand – for han tror uden tvivl, at pu­bli­kum vil få en stør­re op­le­vel­se end med sid­ste we­e­kends kamp mod Ru­dy Mar­kus­sen, der var over­stå­et al­le­re­de i tred­je om­gang, da Ru­dy Mar­kus­sen blev talt ud og eft er­føl­gen­de kri­ti­se­ret for at gi­ve op.

» Tror du, at Lo­len­ga sæt­ter sig ned li­ge­som Ru­dy? Han ( Ru­dy Mar­kus­sen, red.) er en tø­sed­reng. Hvis der er no­gen, der sæt­ter sig ned i den kamp, bli­ver det Pa­tri­ck. Pa­tri­ck er

LØR­DAG 19. DE­CEM­BER 2015 jo hel­ler ik­ke no­gen pivskid, men det er Ru­dy i al­ler­hø­je­ste grad. Han var ik­ke en­gang ramt. Det er en skan­da­le. Det var kun for, at han kun­ne tje­ne nog­le pen­ge og ik­ke en skid an­det, « ly­der det kon­tant fra Bri­an Ni­el­sen.

Selv om Lo­len­ga Mo­ck har nå­et en høj al­der, er han sta­dig fi t for fi ght, ly­der det fra den tid­li­ge­re dan­ske ver­dens­me­ster i svær­vægt. » Lo­len­ga er helt sik­kert klar. Han vil me­get ger­ne ha­ve den kamp mod Pa­tri­ck. For­men er der, «

si­ger Bri­an Ni­el­sen. ’ Bok­ser han end­nu?’ BT har og­så talt med Pa­tri­ck Ni­el­sens promotor, Kal­le Sau­er­land, der blev over­ra­sket, da han hør­te om in­ter­es­sen for en kamp mel­lem Pa­tri­ck Ni­el­sen og Lo­len­ga Mo­ck.

» Jeg er fak­tisk ri­me­ligt over­ra­sket over, at Lo­len­ga sta­dig bok­ser, « lød den før­ste kom­men­tar fra Kal­le Sau­er­land, der straks af­vi­ste en umid­del­bar in­ter­es­se i en even­tu­el kamp.

» Lo­len­ga er slet ik­ke på en ver­dens­rang­li­ste, så jeg har nul in­ter­es­se i så­dan en kamp. Men hvis den dan­ske be­folk­ning og me­di­er­ne øn­sker den, kig­ger vi selv­føl­ge­lig på det. Kam­pen mod Ru­dy kom jo og­så ud af den blå luft . Men jeg ane­de ær­ligt talt ik­ke, at Lo­len­ga Mo­ck sta­dig bok­ser, « sag­de den ty­ske promotor om Mo­ck, der el­lers var i rin­gen som sent som 4. de­cem­ber i år ved Mo­gens Pal­les og Bri­an Ni­el­sens co­me­ba­ck­stæv­ne.

» Jo, men vi kig­ger på stør­re nav­ne, og nav­ne som er på en ver­dens­rang­li­ste, « ly­der det fra Kal­le Sau­er­land. Tror du, at Lo­len­ga sæt­ter sig ned li­ge­som Ru­dy? Han ( Ru­dy Mar­kus­sen, red.) er en tø­sed­reng

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.