Da Bar­ce­lo­na- glan­sen gik af Brønd­by

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET VAR EN pre­sti­ge­an­sæt­tel­se, da Brønd­by i som­me­ren 2014 hen­te­de Al­bert Ca­pel­las ind som as­si­stent­træ­ner for Tho­mas Frank. Ca­pel­las blev kapret i den hol­land­ske klub Vi­tes­se, men det var hans fem år i FC Bar­ce­lo­nas my­ti­ske ung­doms­af­de­ling, La Ma­sia, der hæ­ve­de de fl este øjen­bryn.

’ Ge­ni­alt’, var skuds­må­let, an­sæt­tel­sen fi k fra TV3 Sports eks­pert Per Fri­mann, mens Brønd­by nø­je­des med at kon­sta­te­re, at Ca­pel­las er in­de­ha­ver af den hø­jest mu­li­ge in­ter­na­tio­na­le træ­ner­ud­dan­nel­se og i øv­rigt har træ­net nav­ne som An­drés Inies­ta, Víctor Val­des, Ser­gio Busquets, Pedro, og Thi­a­go Alcan­ta­ra. Det lo­ve­de kort sagt godt! TORS­DAG BLEV AL­BERT Ca­pel­las de­gra­de­ret til U17- træ­ner som en del af en stør­re rokade i Brønd­bys ta­len­taf­de­ling, Brønd­by Ma­ster- class. For uan­set hvor­dan Brønd­by ud­tryk­ker det, er der ta­le om net­op dét – en de­gra­de­ring. An­der­le­des kan et jobs­kift e fra førsteas­si­stent for Tho­mas Frank til træ­ner for det næstæld­ste ta­lent­hold ik­ke be­teg­nes.

Al­bert Ca­pel­las kom til Brønd­by som Tho­mas Franks mand. Og som da­væ­ren­de sport­s­di­rek­tør Per Ruds op­fi ndel­se. Nu er han fær­dig om­kring Franks første­hold.

I Brønd­by vil man hæv­de, at Al­bert Ca­pel­las nu er til­ba­ge, hvor hans kom­pe­ten­cer hø­rer hjem­me – på ta­len­t­om­rå­det. Det kan og­så me­get vel væ­re. Men med tan­ke på den sta­tus, spa­ni­e­ren kom til klub­ben med, og ik­ke mindst den løn, han op­pe­bæ­rer, er der grund til at un­dre sig over jobs­kift et. DER ER SOM så­dan ik­ke no­get odi­øst i, at en as­si­stent­træ­ner skif­ter po­si­tion i klub­ben, når en ny sport­s­di­rek­tør kom­mer til. Det er – blandt an­det – sport­s­di­rek­tø­rens job at kig­ge sin træ­ner­grup­pe eft er i søm­me­ne. Som Tro­els Bech nu har gjort. Men med Ca­pel­las kan der væ­re me­re at læ­se mel­lem linjer­ne.

De se­ne­ste uger har vi på BT hørt et utal af ryg­ter om Brønd­by. Ryg­ter om, at ’ no­get stort’ var på vej på den kø­ben­havn­ske ves­tegn. Der har og­så væ­ret ryg­ter af den me­re kon­kre­te slags. Men vi har ik­ke væ­ret i stand til at ve­ri­fi - ce­re ba­re et en­kelt af dem. Der­for har vi na­tur­lig­vis in­tet skre­vet i spal­ter­ne.

Man­ge af ryg­ter­ne har på den ene el­ler an­den må­de om­hand­let Tho­mas Franks frem­tid i klub­ben. Det er da og­så værd at be­mær­ke, at Frank hver­ken er ud­pe­get af Jan Bech An­der­sen el­ler Tro­els Bech.

En sport­s­di­rek­tør vil som of­test ger­ne ha­ve sin egen op­fi ndel­se i ch­eft ræ­ner­sæ­det. Det har vi set ek­semp­ler på igen og igen. Se­ne­st for et par uger si­den i AGF.

Sam­me skuds­mål gæl­der for klu­be­je­re. Be­ty­der det så, at Tho­mas Frank, der i dis­se da­ge er rejst på en vel­fortjent ju­le­fe­rie på den an­den si­de af klo­den, skal fryg­te for sit job? Nej, ik­ke nød­ven­dig­vis.

Men jeg op­le­ver hel­ler ik­ke de- gra­de­rin­gen af Al­bert Ca­pel­las som en un­der­byg­gel­se af ch­eft ræ­ne­rens sta­tus. CA­PEL­LAS KA­STE­DE LIDT Bar­ce­lo­na- glans over Brønd­bys første­hold. Men man kan næ­sten kun kon­klu­de­re, at Ca­pel­las ik­ke for­må­e­de at få nok af Bar­ce­lo­na- magi­en til at smit­te af på Ørnskov, Al­bre­cht­sen, El­man­der og co. Hav­de det mod­sat­te væ­ret til­fæl­det, var han fort­sat ved Tho­mas Franks si­de.

Den­ne gang pe­ge­de fl asken på Ca­pel­las. Tid­li­ge­re har den pe­get på Per Rud. Snart er der kun Tho­mas Frank til­ba­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.