Fy­ring æn­drer in­tet for ’ AC’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IN­GEN KON­SE­KVEN­SER

Dan­ske An­dreas Chri­sten­sen ny­der stor suc­ces i den ty­ske Bun­des­liga- klub Borus­sia Mön­cheng­lad­bach. Det 19- åri­ge stor­ta­lent er dog sta­dig ejet af Chel­sea, og der­for var det og­så hans chef, der røg, da Jo­se Mourin­ho tors­dag blev fy­ret. Men det får in­gen be­tyd­ning for for­svarsko­me­ten, si­ger An­dreas Chri­sten­sens far og rå­d­gi­ver, Sten Chri­sten­sen.

» Nej, det gør det ik­ke. Slet ik­ke, « un­ge dan­sker, som han hen­te­de ga­en og i Cham­pions Le­ague. Han si­ger han til BT og un­der­stre­ger, at per­ma­nent op i Chel­sea første­holds­blev kå­ret som må­ne­dens spil­ler i An­dreas Chri­sten­sen stor­tri­ves i Bo­trup. ok­to­ber, og tid­li­ge­re på må­ne­den rus­sia Mön­cheng­lad­bach. Op­bak­nin­gen var dog mindst blev han kå­ret som Årets Ta­lent i

Her skif­te­de han til i som­mer på li­ge så stor i an­dre led af klub­ben, og Dan­mark. Ik­ke over­ra­sken­de, at en to- årig le­je­af­ta­le. Ved sam­me lej­der­for får det ik­ke umid­del­bart beBun­des­liga­ens øje­blik­ke­li­ge fem­lig­hed skrev han un­der på en femtyd­ning for An­dreas Chri­sten­sen, at mer er vildt be­gej­stret for dan­sker­årig kon­trakt­for­læn­gel­se en.med Chel­den ka­ris­ma­ti­ske ma­na­ger nu er for­sea. tid i klub­ben. » Borus­sia er su­perg­la­de for ham.

» Chel­sea føl­ger An­dreas tæt i BoLad os ba­re si­ge det så­dan, « si­ger rus­sia, men for An­dreas æn­drer det Sten Chri­sten­sen, som ik­ke har ik­ke no­get, « si­ger Sten Chri­sten­sen. travlt med at få sin søn til­ba­ge til

An­dreas Chri­sten­sen har da og­så Chel­sea: god grund til ba­re at fo­ku­se­re vi­de­re » For An­dreas’ ud­vik­ling sy­nes vi, på job­bet i den ty­ske tra­di­tions­klub, det er vig­tigt, at An­dreas bli­ver i Bo­h­vor han har im­po­ne­ret i Bun­des­li- rus­sia i to år. « Bli­ver i Tys­kland i to år Det var un­der net­op José Mourin­ho, at ’ AC’ i maj fik sin Pre­mi­er Le­agu­e­de­but for Chel­sea, og det er da hel­ler in­gen hem­me­lig­hed, at den po­rtu­gi­si­ske ma­na­ger så et stort lys i den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.