10 ting du skal vi­de om Lei­ce­ster Ci­ty

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Be­gyn­del­sen Re­sul­ta­ter Sta­dion Klublog­o­et De største ri­va­ler Vikin­ger­ne Eje­ren Se­xskan­da­ler­ne Den off en­si­ve duo Tid­li­ge­re pro­fi ler

Lei­ce­ster

Det

King

Ræ­ven

Not­ting­ham

By­en

Den

IJa­mie

ju­ni i år blev tre ung­doms­spil­le­re i klub­ben fy­ret eft er vi­deo­op­ta­gel­ser duk­ke­de op af dem, hvor de un­der en træ­nings- tur i Thailand ver­balt og ra­ci­stisk over­fu­se­de tre thailand­ske pi­ger, mens de hav­de sex med dem. En af de tre spil­le­re – James Pear­son – var den da­væ­ren­de ma­na­ger Ni­gel Pear­sons søn. Sa­gen ud­vik­le­de sig og be­tød til sidst, at ma­na­ge­ren og­så måt­te ta­ge sit tøj og gå. Men det er ik­ke den ene­ste gang, at klub­ben har væ­ret i fo­kus i for­bin­del­se med en se­xskan­da­le. Til­ba­ge i 2004 blev ni Lei­ce­ster- spil­le­re ar­re­ste­ret un­der mi­stan­ke for at ha­ve vold­ta­get tre pi­ger un­der en træ­nings­tur til span­ske La Man­ga. Seks af spil­ler­ne blev løsladt med det sam­me, men den da­væ­ren­de an­fø­rer, Paul Di­ck­ov, Keith Gil­le­spie og Frank Sin­clair blev sig­tet og holdt til­ba­ge. De end­te dog al­le med at bli­ve fri­kendt og løsladt, da rets­me­di­ci­ner­ne ik­ke fandt be­vi­ser for an­kla­ger­ne.

Gor­don

Ci­ty FC blev grund­lagt i 1884 un­der nav­net Lei­ce­ster Fos­se af ele­ver fra Wyg­ge­ston School. Det var først i 1919, at klub­ben kom til at hed­de Lei­ce­ster Ci­ty FC.

nær­me­ste klub­ben har væ­ret på det en­gel­ske mester­skab er en an­den­plads i 1929. Klub­ben har med fi re tab­te fi na­ler i FA Cup’en re­kor­den i Eng­land – hvoraf de tre fandt sted in­den for ot­te år mel­lem 1961 og 1969. Til gen­gæld er det lyk­ke­des klub­ben at vin­de Liga Cup’en tre gan­ge.

Power Sta­di­um ( tid­li­ge­re Wal­kers Sta­di­um) med plads til 32.262 til­sku­e­re, er det 19. største i Eng­land. Lei­ce­ster hav­de hjem­me på Fil­bert Stre­et Sta­di­um i pe­ri­o­den 1891- 2002.

blev til­ført klub­bens logo i 1948, da om­rå­det Lei­cesters­hi­re er kendt for ræ­ve og ræ­vej­agt. Jagt­te­ma­et går i øv­rigt igen, in­den Lei­ce­ster- spil­ler­ne går på ba­nen, hvor man kan hø­re mu­sik­ken ’ Post Horn Gal­l­op’ over King Power Sta­di­ums højta­le­ran­læg.

Fo­rest, Der­by Co­un­ty og i ny­e­re tid Coven­try. Kam­pe mod sidst­nævn­te bli­ver kaldt The M69 Der­by på grund af mo­tor­vej­en, der knyt­ter by­er­ne sam­men.

Lei­ce­ster var en af fem vig­ti­ge ba­stio­ner for de dan­ske vikin­ger i Eng­land i det ni­en­de år­hund­re­de. Nu er Kas­per Sch­mei­chel den vig­ti­ge sid­ste ba­stion på by­ens Pre­mi­er Le­ague- hold.

57- åri­ge thailand­ske ejer af Lei­ce­ster Ci­ty , Vi­chai Sri­va­d­dha­naprabha ( th.), er num­mer ni på pen­ge­ma­ga­si­net For­bes li­ste over de ri­ge­ste thailæn­de­re. Han er grund­læg­ger af King Power Duty Free, som besty rer duty - free bu­tik­ker og pry­der Lei­ce­ster- spil­ler­nes trø­jer som sponsor. Vi­chai Sri­va­d­dha­naprabha er besty rel­ses­for­mand i klub­ben, hvis vi­ce- for­mand i øv­rigt er hans søn, Aiy­awatt Sri­va­d­dha­naprabha ( tv.).

Var­dy ( ne­derst) og Riy­ad Ma­hrez ( øverst) har væ­ret fan­ta­sti­ske i den­ne sæ­son. Til­sam­men har de sco­ret 27 af klub­bens 34 mål og væ­ret stærkt med­vir­ken­de til den fl ot­te før­ste­plads.

Banks ( bil­le­det), Pe­ter Shilt­on, Gary Li­ne­ker, Rob­bie Sa­va­ge, Stan Col­ly­mo­re, Les Fer­di­nand og Emi­le He­skey.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.