Fi­lo­so­fisk op­bak­ning

BT - - INDHOLD -

Når nytårs­for­sæt­te­ne skal over­hol­des må man ind­hen­te al den hjælp, man kan få. Men at den skul­le kom­me fra de sto­re græ­ske tæn­ke­re var det nok de fær­re­ste, der hav­de set kom­me. Men ik­ke de­sto min­dre er det der, Chris Ma­cDo­nald hen­ter sin in­spira­tion. Han har altid væ­re in­ter­es­se­ret i fi­lo­so­fi og bru­ger fi­lo­so­fi­en som et kom­pas i li­vet. Hvad vil det si­ge at væ­re et godt men­ne­ske? Hvil­ke vær­di­er for­sø­ger jeg at le­ve ef­ter? Hvor fin­der jeg mo­ti­va­tio­nen til at gø­re det rig­ti­ge? Spørgs­mål, som der ik­ke fin­des enk­le svar på. Tid­li­ge­re mo­del Renée Toft Si­mon­sen har et en­kelt svar på, hvil­ke vær­di­er der skal sen­des vi­de­re til næ­ste ge­ne­ra­tion. For hen­de er det vig­tig­ste at væ­re an­stæn­di­ge men­ne­sker. Læs in­ter­viewet med tid­li­ge­re mo­del og for­fat­ter her i ma­ga­si­net. God ( BT) We­e­kend.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.