Renée Toft Si­mon­sen

BT - - INTERVIEW -

• Født i Ran­ders d. 12. maj 1965. • Vandt i 1982 kon­kur­ren­cen ’ Su­per­model Of The Wor­ld’. • Drop­pe­de gym­na­si­et til for­del for in­ter­na­tio­nal mo­delkar­ri­e­re. • Vend­te hjem i star­ten af 90’ er­ne, for at ta­ge stu­den­terek­sa­men, så hun kun­ne læ­se vi­de­re på uni­ver­si­te­tet. • Har bør­ne­ne Jens Kri­sti­an, 22 og Ul­rik­ke, 20, med sin før­ste mand, Kri­sti­an Sand­vad, som hun flyt­te­de fra i mid­ten af 90’ er­ne. • Fær­dig som cand. psych. fra Aar­hus Uni­ver­si­tet i 2002. • Gift med Tho­mas Hel­mig i 2000. • Har søn­nen Hu­go på 17 med Hel­mig. Renée er end­vi­de­re ’ pap­mor’ for Hel­migs dat­ter Ida Ma­rie, 23. • Har i alt ud­gi­vet me­re end ty­ve bø­ger, her af en­kel­te vok­sen­ro­ma­ne­ner og en erin­drings­bog. • Ma­sterclass i ma­nuskriptskriv­ning fra Den Dan­ske Film­sko­le i 2013. • Har net­op haft pre­mi­e­re på sin før­ste film ’ Iq­bal og den hem­me­li­ge op­skrift’, hvor til hun har skre­vet ma­nus.

We­e­kend - 19.12.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.