Tarm og per­son­lig­hed

BT - - KLUMME -

Ju­lens fe­de mad, al­ko­hol og sø­de sa­ger kan øde­læg­ge di­ne tarm­bak­te­ri­er, så det vil ta­ge dem lang tid at kom­me sig. Fed mad og al­ko­hol er en rig­tig dår­lig co­ck­tail, der gi­ver din for­dø­jel­se over­ar­bej­de. Så den kal­o­ri­e­tun­ge mad er ik­ke kun skidt for væg­ten – den er og­så virkelig dår­lig for di­ne tar­me og de­res bak­te­ri­er.

Din tarms bak­te­ri­e­til­stand er af­gø­ren­de for dit hu­mør og din trang til be­stem­te fø­de­va­rer. Li­der du af en dår­lig tarm­bak­te­ri­e­fl­ora, er der stor risiko for, at di­ne mad­valg er på­vir­ke­de her­af og of­te i en dår­lig ret­ning. Det kan hur­tigt ud­vik­le sig til en rig­tig dår­lig spiral.

Jeg ken­der det fra mig selv. Går jeg først i gang med fed el­ler suk­ker­hol­dig mad, har jeg og­så næ­ste dag lyst til det sam­me. Og det gen­ta­ger sig og bli­ver en form for af­hæn­gig­hed, der er ret svær at kom­me ud af. Ener­gi­en da­ler og mit hu­mør li­ge­så. Tar­mens psy­ke Det sto­re pro­jekt er nu at fin­de ud af, hvor­dan man vær­ner om en sund bak­te­ri­e­sam­men­sæt­ning i tar­men. Her er ko­sten alt­af­gø­ren­de, men og­så psy­ken spil­ler ind, for­di tarm­bak­te­ri­er­ne sen­der sig­na­ler til hjer­nen og omvendt. I tar­men dan­nes hor­moner – bl. a. lyk­ke­hor­monet sero­to­nin, der på en må­de er med til at sty­re din ap­pe­tit. Hvis du er trist pga. lav pro­duk­tion af sero­to­nin, så er der stor risiko for, at di­ne mad­valg vil bli­ve præ­get her­af. Når man er trist, er mad of­te en trøst. Og når vi er tri­ste, har vi lyst til fed mad og suk­ker. Det gør os umid­del­bart i bed­re hu­mør, men det er skru­en uden en­de og ind­led­nin­gen til et mis­brug, der kan gi­ve over­vægt og der­med me­re dår­ligt hu­mør.

Bå­de pro­ble­met og løs­nin­gen lig­ger alt­så i di­ne mad­valg. For det er ma­den, der bå­de op­byg­ger og ned­bry­der din tarm­bak­te­ri­e­fl­ora. Go­de valg for din tarm er sær­ligt mæl­ke­sy­re­gæ­re­de grønt­sa­ger og ve­ge­ta­risk kost – og det er ik­ke no­get, man spi­ser me­get af i ju­len. Kål og an­dre grove grønt­sa­ger er og­så godt for din tarm – og dem kan du nok sni­ge ind i juledagene – og ger­ne mas­ser af det. Kost­fi­bre er vig­ti­ge, for­di de gi­ver god gro­bund for de sun­de ma­ve/ tarm­bak­te­ri­er, så vælg altid fuld­korns­brød frem­for an­det brød. Spis ger­ne frugt og grønt­sa­ger, da de og­så in­de­hol­der vig­ti­ge præ­bi­o­ti­ka, der er gavn­li­ge for en sund tarm.

De fle­ste af os drik­ker for lidt vand. Og det går ud over vo­res fore­dø­jel­se og tarm­bak­te­ri­e­fl­ora. På en al­min­de­lig dag uden træ­ning vil du af­gi­ve ca. 2 li­ter væ­ske gen­nem for­damp­ning, urin og tarm. Hvis du der­i­mod træ­ner el­ler er fy­sisk ak­tiv, sti­ger det­te tal mar­kant, da din krop op­he­des og sve­der. Så jo me­re fy­sisk ak­tiv du er, des me­re skal du drik­ke. Sørg for at drik­ke lø­ben­de igen­nem he­le da­gen, da krop­pen kun får gavn af lidt væ­ske ad gan­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.