Ru­fus ta­ger dansk ju­le­hyg­ge med til USA

USAs am­bas­sa­dør i Dan­mark, 41- åri­ge Ru­fus Gif­ford, er ik­ke just be­gej­stret for det dan­ske vin­ter­vejr. Til gen­gæld har han det rig­tig fint med vo­res de­cem­ber- tra­di­tio­ner, som han ta­ger en del af med i ba­ga­gen, når han fly­ver hjem til far og mor for at fe

BT - - INTERVIEW -

» Jeg el­sker ik­ke vej­ret i Dan­mark. Og da slet ik­ke den­ne her grå vin­ter. Kul­den gør mig ik­ke no­get, men de grå da­ge ’ ta­kes me down’, « si­ger Ru­fus Gif­ford og la­der for­stå, at det kan væ­re en anel­se de­pri­me­ren­de at kæm­pe sig gen­nem en ja­nu­ar med 31 da­ge på dis­se bred­degra­der, når ju­lens lys er brændt ned og nytår­fe­sten fe­set ud.

Det kan væ­re en svær stør­rel­se at ka­pe­re for en mand, der har bo­et 12 år i Los An­ge­les, hvor da­ge med solskin er li­ge så selv­føl­ge­li­ge som stjer­ner på nat­te­him­len. Men dansk de­cem­ber er så­dan set dej­lig: » « ly­der det bram­frit fra den 41- åri­ge am­bas­sa­dør, der for­le­den fre­dag smag­te på akvavit­ten, lær­te at syn­ge med på lysti­ge snap­se­vi­ser og lod sig fri­ste af her­lig­he­der­ne på et dansk ju­le­frokost­bord i sel­skab med go­de ven­ner:

» I USA har vi ik­ke så man­ge af dis­se sær­li­ge tra­di­tio­ner, som I har. Det kan væ­re me­get for­skel­ligt, hvor­dan ju­len fejres fra na­bo til na­bo hos os, men her i Dan­mark er I in­dram­met af en stri­be fæl­les tra­di­tio­ner, « til­fø­jer Ru­fus Gif­ford, der mun­trer sig med at si­ge » flæ­ske­s­teg « , » pe­ber­nød­der « , » sild « og » æb­leski­ver « på et gan­ske let for­stå­e­ligt dansk:

» I kan sid­de i ti­me­vis ved bor­det og ba­re spi­se, spi­se, spi­se. Det er nog­le I dan­ske­re har. «

Her i ju­le­må­ne­den del­ta­ger Ru­fus Gif­ford i guds-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.