T

BT - - INTERVIEW -

brum@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk an­ken var næ­stekær­lig og sød som can­dy­floss, men det end­te i lidt af et surt show, da am­bas­sa­dør Ru­fus Gif­ford be­slut­te­de sig for at ta­ge et styk­ke dansk slik­kul­tur med hjem til si­ne nær­me­ste i USA. Blandt skjor­ter, strøm­per og slips i kuf­fer­ten blev der og­så plads til et ud­valg af flø­de­bol­ler – uden tan­ke på, hvor­dan de mon vil­le re­a­ge­re på at bli­ve ud­sat for det hø­je luft­tryk i fly­ets la­strum på den lange tur tværs over At­lan­ter­ha­vet.

Kort ef­ter gen­sy­net med sit måt­te Ru­fus Gif­ford san­de, at flø­de­bol­ler­ne på det nær­me­ste var eks­plo­de­ret i hans kuf­fert, hvor stort set alt var kli­stret ind i en skum­lig­nen­de mas­se af suk­ker og æg­ge­hvi­der. I dag kan han sag­tens gri­ne ad sin lil­le dum­hed. Smilet er bredt, hånd­tryk­ket fast og tæn­der­ne li­ge så hvi­de som skjor­ten, da han by­der vel­kom­men på am­bas­sa­den: et køligt do­mi­cil, der vir­ker li­ge så sik­ret og luk­ket, som am­bas­sa­dø­ren vir­ker hjer­te­varm, åben og li­ge­til.

Si­den sen­som­me­ren 2013 har Ru­fus Gif­ford haft ba­se på am­bas­sa­dø­rens kon­tor på an­den sal, og tak­ket væ­re sin li­ge­frem­me stil og ven­li­ge fremto­ning i diplo­ma­tiets tjeneste har han få­et sto­re de­le af den dan­ske kul­tur og vo­res sin­delag ind un­der hu­den:

We­e­kend - 19.12.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.