Ru­fus Gif­ford

BT - - INTERVIEW -

• Ru­fus Gif­ford er født 5. au­gust 1974 i Bo­ston, Mas­sa­chu­setts. • Op­vok­set i en vel­ha­ver­fa­mi­lie på den ame­ri­kan­ske øst­kyst - hans far var øver­ste chef i nog­le af USA’s største ban­ker. • Ef­ter stu­di­er på Brown Uni­ver­si­ty sat­te Ru­fus Gif­ford kurs mod Hol­lywood og et job som ma­nuskript­for­fat­ter. • Be­gynd­te i 2004 at ar­bej­de som uløn­net prak­ti­kant for Jo­hn Ker­ry og hans præ­si­dent­kampag­ne. • Blev se­ne­re fi­nans­di­rek­tør for Ba­ra­ck Oba­mas præ­si­dent­kampag­ne - og ind­sam­le­de et re­kord­be­løb på 1,2 mil­li­ard dol­lar. • Over­tog i ef­ter­å­ret 2013 em­be­det som USAs am­bas­sa­dør i Dan­mark - som num­mer 60 i ræk­ken. • Blev 10. ok­to­ber 2015 gift med dyrlæge Step­hen DeVin­cent på Kø­ben­havns Rå­d­hus. • Ru­fus Gif­fords em­be­de i Dan­mark ud­lø­ber i ja­nu­ar 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.