Brug fi­lo­sof­fern hol­de fast i nytårsf

BT - - STYRK DIT LIV - Af Sus­an­ne Say­ers

Har du svært ved at gen­nem­fø­re di­ne nytårs­for­sæt­ter? Så prøv at læ­se de sto­re fi­lo­sof­fer. De kan gi­ve dig men­tal styr­ke, håb i mod­gang og go­de råd, når du skal ta­ge dig sam­men læ­re den bed­re at ken­de, læ­rer du og­så no­get om dig selv, som du kan bru­ge til at ska­be et bed­re liv, « si­ger Chris Ma­cDo­nald.

Han til­fø­jer, at fle­re af de gam­le fi­lo­sof­fer er ret let til­gæn­ge­li­ge, selv om de har skre­vet de­res tek­ster for snart 2.000 år si­den. Især er Chris Ma­cDo­nald in­spi­re­ret af stoi­ker­ne – en fi­lo­so­fisk ret­ning, som læg­ger vægt på mådehold, pligt, på at mø­de mod­gang med ro og yd­myg­hed og ik­ke be­kym­re sig over for­hold, man al­li­ge­vel ik­ke har ind­fly­del­se på.

Han til­fø­jer, at fi­lo­so­fi­en for ham bli­ver et mind­set, som han kan hen­te styr­ke i, bå­de når det gæl­der al­vor­lig mod­gang og små dag­li­ge ud­for­drin­ger som at ta­ge sig sam­men til at lø­be i dår­ligt vejr el­ler la­de væ­re med at gå amok i slik og cook­i­es.

» Der­for er man­ge af fi­lo­sof­fer­nes ord og­så go­de at ha­ve med i bag­ho­ve­det, når man skal hol­de fast i et nytårs­for­sæt. Men vig­ti­ge­re er det, at de kan gi­ve os nog­le per­spek­ti­ver på vo­res liv og hjæl­pe os til at for­stå os selv og an­dre bed­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.