BT - - STYRK DIT LIV -

i sam­ar­bej­de med Chris Ma­cDo­nald Hvis du vil for­an­dre ver­den, må du be­gyn­de med dig selv’, ’ alt med må­de’, ’ van­ske­lig­he­der vi­ser et men­ne­ske, hvem det er’ og ’ drøm, som skul­le du le­ve for evigt, og lev, som skul­le du dø i dag’. Fa­ce­book er fyldt med ci­ta­ter, som vi de­ler ivrigt, vi har dem hæn­gen­de på kø­le­ska­bet, og vi min­der os selv om dem i van­ske­li­ge ti­der – el­ler ba­re når det fø­les surt at skul­le ud af sen­gen om mor­ge­nen.

I man­ge til­fæl­de stam­mer de klo­ge ci­ta­ter fra an­tik­ke græ­ske og ro­mer­ske fi­lo­sof­fer som So­kra­tes, Pla­ton, Ci­ce­ro og Epik­tet og ny­e­re som Nietzs­che og Sø­ren Ki­er­ke­gaard. De har no­get vig­tigt at si­ge os i dag, og der­for hu­sker vi de­res ord, selv om vi of­te har glemt fi­lo­sof­fer­ne selv, me­ner sund­hed­s­eks­pert Chris Ma­cDo­nald.

» Hvor­dan bør vi le­ve vo­res liv, så det gi­ver me­ning for os selv og an­dre? Hvad vil det si­ge at væ­re et godt men­ne­ske? Hvad er lyk­ke, og hvor­dan op­når vi den? Alt det er fi­lo­so­fi­ens om­rå­de, og ved at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.