? STYRK DIT LIV MED CHRIS MA­CDO­NALD

BT - - KLUMMEN -

dis­se stu­di­er ik­ke er for­bun­det med en hø­je­re risiko for at bli­ve syg. Her kan for­kla­rin­gen imid­ler­tid væ­re, at men­ne­sker med stil­lesid­den­de ar­bej­de of­te er højtud­dan­ne­de, og den grup­pe har ge­ne­relt en sun­de­re livs­stil end men­ne­sker med en kor­te­re ud­dan­nel­se. De be­væ­ger sig me­re, spi­ser sun­de­re og ry­ger min­dre – ge­ne­relt set. På den må­de kan det væ­re svært at gen­nem­skue, hvad der er ef­fek­ter fra job og fra livs­stil i det he­le ta­get.

Så den sik­re kon­klu­sion er, at vi skal sør­ge for at sid­de

We­e­kend - 19.12.2015 min­dre ned ge­ne­relt, end vi gør. Du er godt på vej, når du er op­mærk­som på at væ­re ak­tiv i din fri­tid, men det gi­ver en end­nu bed­re ef­fekt, hvis du sør­ger for at få nog­le pau­ser med be­væ­gel­se i din ar­bejds­dag. De be­hø­ver ik­ke at væ­re lange. Brug en­hver lej­lig­hed til at væ­re ak­tiv.

I det he­le ta­get er ef­fek­ten af pau­ser un­der­vur­de­ret. Du bli­ver me­re, ik­ke min­dre, ef­fek­tiv af dem, især når du har et ar­bej­de, hvor du skal kon­cen­tre­re dig for­an skær­men.

Glæ­de­lig jul og godt nytår!

ask­chris@ bt. dk Læs fle­re spørgs­mål og svar gra­tis på:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.