Kom­pas’

BT - - KLUMMEN -

Du ken­der for­ment­lig leg­en­den om Si­sy­fos. Han var en græsk kon­ge­søn, som iføl­ge myter­ne for­søg­te at sny­de dø­den og der­for af gu­der­ne blev dømt til at tril­le en kæm­pe sten op ad et bjerg til evig tid. Hver gang ste­nen når top­pen af bjer­get, fal­der den ned, og Si­sy­fos må be­gyn­de for­fra. Det er der­fra vi har be­gre­bet ‘ Si­sy­fos- ar­bej­de’ om no­get, som al­drig bli­ver fær­digt.

Til gen­gæld til­fø­je­de han, at de valg, vi skal træf­fe gen­nem li­vet, ik­ke er li­ge let­te for al­le, for vo­res om­stæn­dig­he­der, for­ud­sæt­nin­ger og vil­kår er for­skel­li­ge. Når vi kæm­per, vil de fle­ste af os ha­ve brug for an­dres hjælp, un­der­stre­ge­de han.

Min far hav­de læst Ki­er­ke­gaard. Han gav in­ter­es­sen vi­de­re til mig. Jeg er f. eks. me­get in­spi­re­ret af Ki­er­ke­gaards be­greb om ‘ at træ­de i ka­rak­ter’ – at væl­ge en per­son­lig op­fat­tel­se og stå ved den i hand­lin­ger. Vi kan godt si­ge, at vi har nog­le vær­di­er, men livs­vær­di­er bli­ver de først, når vi og­så hand­ler ef­ter dem.

For mig er fi­lo­so­fi­en et kom­pas. Fi­lo­sof­fer­ne dis­ku­te­rer, hvad et godt liv er, og hvad det vil si­ge at væ­re et godt men­ne­ske. Hvil­ke vær­di­er for­sø­ger jeg at le­ve ef­ter? Hvor fin­der jeg mo­ti­va­tio­nen til at gø­re det rig­ti­ge? Det er spørgs­mål, som for­ment­lig altid har op­ta­get men­ne­sker, og der­for er det in­spi­re­ren­de og nog­le gan­ge pro­vo­ke­ren­de at hø­re sva­re­ne fra de for­skel­li­ge fi­lo­sof­fer. F. eks. er stoi­ker­nes un­der­streg­ning af pligt og mådehold ik­ke po­pu­lær i en tid, hvor vi hel­le­re vil ret­te os ef­ter, hvad der i øje­blik­ket fø­les godt for os selv, end hvad der er godt i det lange løb og sto­re regn­skab.

Nog­le gan­ge, når jeg skal ta­ge mig sam­men, hu­sker jeg mig selv på, at jeg er en over­le­ver. Det er du og­så. Vi er re­sul­ta­tet af 10.000 ge­ne­ra­tio­ners ge­ne­ti­ske ud­vik­ling.

Det er bå­de et stort pri­vil­e­gi­um og et stort an­svar at væ­re men­ne­ske i dag. Fi­lo­sof­fer­ne kan hjæl­pe os med at le­ve, så vo­res liv er til størst mulig glæ­de for os selv og an­dre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.