UGENS TE­MA: LIVSRÅD

BT - - KLUMMEN -

Det er tough luck. Gu­der­ne kan væ­re gru­som­me. Men set med en an­den vin­kel er Si­sy­fos ik­ke en tragedie, han er en hver­dags­helt. Tå­l­mo­digt tril­ler han ste­nen op, og så tris­ser han ned og be­gyn­der for­fra. Det er hans lod i li­vet, og det ud­fø­rer han, så godt som han kan. Han fin­der me­ning i det ab­sur­de.

I min­dre må­le­stok er det den si­tu­a­tion, de fle­ste af os står i. Vi kan væl­ge at væ­re of­re for de uret­fær­dig­he­der og for­hin­drin­ger, som li­vet by­der os, el­ler prø­ve at fin­de me­ning i dem.

Jeg er vok­set op med fi­lo­so­fi, for­di det op­tog min far me­get. Hans må­de at se li­vet på var i høj grad stoisk, men ek­si­sten­ti­a­lis­ter­ne med de­res un­der­streg­ning af at væ­re an­svar­li­ge for vo­res valg og fra­valg har og­så spil­let en stor rol­le. Han ple­je­de at si­ge, at ‘ nog­le er sand­syn­lig­vis født til at vin­de, nog­le er sand­syn­lig­vis født til at ta­be, men al­le er født til at væl­ge’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.