V

BT - - SPAR DIG RIG -

i dan­ske­re er ble­vet kå­ret til at væ­re et af ver­dens lyk­ke­lig­ste folk fle­re år i træk. Vi har og­så et af ver­dens hø­je­ste for­brug. De fle­ste af os ken­der godt glæ­den ved at kø­be no­get nyt til vo­res børn el­ler no­get læk­kert til os selv; tøj, en ny bil el­ler den nye, tren­dy gad­get. Spørgs­må­let er, om der er en sam­men­hæng. Er vi mon­stro lyk­ke­li­ge, for­di vi kø­ber man­ge ting?

I den­ne sø­de ju­le­tid, hvor for­bru­get går gras­sat, har jeg sat mig for at un­der­sø­ge, om vi kan kø­be os til lyk­ke.

For at kom­me et skridt nær­me­re lyk­ken, rin­ger jeg til di­rek­tør for In­sti­tut for Lyk­ke­forsk­ning Meik Wiking. Han må væ­re den helt rig­ti­ge at ta­le med:

» I forsk­nin­gen skel­ner vi mel­lem for­skel­li­ge di­men­sio­ner af lyk­ke, og vi skel­ner mel­lem den kortva­ri­ge og den lang­va­ri­ge lyk­ke. Kortva­rig lyk­ke er det der øje­blik, hvor hjer­nen bru­ser over - f. eks. det per­fek­te øje­blik, hvor du si­ger ja til din kæ­re­ste i kir­ken. Og så er der den lang­va­ri­ge lyk­ke, den grund­læg­gen­de til­freds­hed med li­vet, som ty­pisk er den, vi går ind og må­ler på, når vi ta­ler om at væ­re lyk­ke­li­ge. «

» Ja det kan vi fak­tisk godt. Men vi skal vi­de, hvor vi skal hand­le hen­ne. Alt­så, hvis vi kig­ger på den kortva­ri­ge lyk­ke, så sker der no­get, når vi shop­per, som vi kal­der ’ shop­pers high’. Den kortva­ri­ge lyk­ke er pla­ce­ret midt i hjer­nen. Det er og­så det, vi kal­der be­løn­nings­cen­te­ret, og det er der, vi kan se en mas­se ak­ti­vi­tet, når vi op­le­ver nog­le lyk­ke­li­ge øje­blik­ke. Hvis jeg vi­ste dig et bil­le­de af din kæ­re­ste, og du lå i en hjer­nescan­ner, vil­le vi kun­ne se det cen­ter ly­se op. Det sam­me sker, når vi shop­per. Så ak­ti­ve­res og ud­lø­ses der do­pa­min fra be­løn­nings­cen­te­ret, og der­for op­le­ver vi det her shop­pers high.

Grund­læg­gen­de til­freds­hed

» Med den lang­va­ri­ge lyk­ke er det me­re kom­plekst. Når vi kø­ber en ny de­sig­ner- so­fa, så bon’er det ik­ke så me­get ud på den grund­læg­gen­de til­freds­hed med li­vet. Men hvis vi i ste­det væl­ger at kø­be os til me­re tid, f. eks. med ren­gø­rings­hjælp, så vi har me­re tid sam­men med ven­ner­ne, kæ­re­sten og fa­mi­li­en, så vil vi se en ef­fekt. Og det sam­me med op­le­vel­ser. Så vi kan kø­be os til me­re lyk­ke, men vi skal som sagt vi­de, hvor vi hand­ler hen­ne. Lang­va­rig lyk­ke er for­bun­det med kva­li­te­ten af vo­res so­ci­a­le re­la­tio­ner. «

Jeg spør­ger Meik, om han kan for­kla­re mig, hvad det er, der sker i de so­ci­a­le re­la­tio­ner, der gør os lyk­ke­li­ge.

For at il­lu­stre­re det be­der Meik mig om at kram­me et an­det men­ne­ske. For når vi kram­mer et an­det men­ne­ske, op­le­ver vi lyk­ke. Alt­så, så­dan et dej­ligt, langt kram på mini­mum 30 se­kun­der, vel at mær­ke. Jeg kan ik­ke kram­me Meik gen­nem te­le­fo­nen, så da min kæ­re­ste Mads kom­mer hjem fra ar­bej­de, har jeg de lange fan­gar­me ude.

Han er hel­dig­vis kram­me­klar – og der står vi så og hol­der om hin­an­den. 30 se­kun­der er lidt læn­ge­re tid, end vi ple­jer at kram­me - det mær­ker vi beg­ge - men vi bli­ver stå­en­de ti­den ud. Som se­kun­der­ne går, slap­per jeg me­re og me­re af, og ra­re, var­me fø­lel­ser strøm­mer gen­nem min krop. Jeg fø­ler mig tryg og el­sket i hans ar­me.

Ju­len er hjer­ter­nes fest

Det, der sker, når vi kram­mer, er, at vo­res hjer­ne ud­lø­ser hor­monet ox­cyto­cin. Det er an­ti­stres­sen­de, får vo­res blod­tryk til at fal­de, og så styr­ker det vo­res til­lid til an­dre men­ne­sker, vo­res em­pa­ti og vo­res gav­mild­hed. Hor­monet kal­des og­så for kram­me­hor­monet el­ler kær­lig­heds­hor­monet.

For­brug af ting gi­ver os alt­så kun et kortva­rigt ki­ck, ’ shop­pers high’. Når vi in­ve­ste­rer i vo­res børn, mand/ hu­stru, ven­ner og fa­mi­lie, ud­lø­ses der oxyto­cin med lang­va­rig lyk­ke­fø­lel­se og til­freds­hed som re­sul­tat. Jeg ved nu, at den ren­gø­ring, vi har valgt at kø­be os til for to måneder si­den, er ver­dens bed­ste be­slut­ning. Og den år­li­ge ski­fe­rie er og­så køb af lyk­ke. Ju­le­ga­ven til min bror er her­med be­stemt til at væ­re en op­le­vel­se sam­men af en art frem for tøj el­ler ting.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.